หน้า 1 จากทั้งหมด 1

พระภัตตุทเทสก์ใหม่

โพสต์โพสต์: อ. ธ.ค. 09, 2014 1:14 pm
โดย Admin
พระภัตตุทเทสก์ คือ ผู้แจกภัตตาหาร หรือกิจนิมนต์ของวัดให้กับพระภิกษุสามเณรในวัดนั้น ๆ โดยความเป็นธรรม
สำหรับครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เลือกได้
พระครูสังฆวุฒิกร(ประสพ ธัมมะโชโต ป.๑-๒)
เป็นผู้ทำหน้าที่ภัตตุทเทสก์ ในวัดโสมนัสวิหาร
จึงขออนุโมทนาสาธุการด้วยครับ
โส อตฺถลทฺโธ สุขิโต วิรุฬฺโห พุทฺธสาสเน
อโรโค สุขิโต โหหิ สห สพฺเพหิ ญาติภิ
ภวตุ สพฺพมงฺคลํ รกฺขนฺตุ สพฺพเทวตา
สพฺพพุทฺธานุภาเวน
สพฺพธมฺมานุภาเวน
สพฺพสงฺฆานุภาเวน สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เต ฯ