หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การทำบุญ

โพสต์โพสต์: จ. ม.ค. 03, 2011 6:24 pm
โดย สงสัย
ทราบว่าการทำบุญกับพระอริยสงฆ์ พระปฏิบัติ จะได้บุญมาก แต่ถ้าเราเห็นว่าในงานบุญนั้นๆ มีผู้มาถวายทั้งอาหาร สิ่งของและปัจจัยมากมาอยู่แล้ว เราจึงเลือกที่จะบริจาค เพื่อผู้ประสบภัย หรือ บริจาควัดเพื่อสร้างวิหารหรือซ่อมแซม ถือว่าคิดผิดหรือไม่ เราควรจะต้องเลือกทำบุญอย่างไร เพราะสงสัยในวิธีและการทำบุญ ที่ถูกต้องคืออย่างไร

Re: การทำบุญ

โพสต์โพสต์: อ. ม.ค. 04, 2011 11:11 am
โดย Admin
การทำบุญนั้นมีหลักฐานที่อ้างอิงได้ดังต่อไปนี้ครับท่าน...

[๗๑๑] ดูก่อนอานนท์ บุคคลให้ทานในสัตว์ เดียรัจฉาน พึงหวังผลทักษิณาได้ร้อยเท่า ให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีล พึงหวังผลทักษิณาได้พันเท่า ให้ทานในปุถุชนผู้มีศีล พึงหวังผลทักษิณาได้แสนเท่า.
ให้ทานในบุคคลภายนอกผู้ปราศจากความกำหนัดในกาม พึงหวังผลทักษิณาได้
แสนโกฏิเท่า. ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปัตติผลให้แจ้ง พึงหวังผล
ทักษิณาจะนับไม่ได้ จะประมาณไม่ได้ จะป่วยกล่าวไปไยในพระโสดาบัน
ในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำสกทาคามิผลให้แจ้ง ในพระสกทาคามี ในท่านผู้ปฏิบัติ
เพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้ง ในพระอนาคามี ในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำอรหัตผล
ให้แจ้ง ในสาวกของตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ ในปัจเจกสัมพุทธะ และใน
ตถาคตอรหันต์ สัมมาสัมพุทธเจ้า.

จาก พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่ม ๓ ภาค ๒ - หน้าที่ ๓๙๔
พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ๙๑ เล่ม

เว็บมาสเตอร์ครับท่าน

สวัสดีครับ

Re: การทำบุญ

โพสต์โพสต์: อ. ม.ค. 04, 2011 7:07 pm
โดย สงสัย
ขอบคุณในคำตอบ ค่ะ เห็นจากหลายหนังสือ และหลาย website ในคำตอบเช่นนี้ แต่ก็ยังข้องใจอยู่ค่ะ ว่ายุคสมัยเปลี่ยนไป เรายังคงยึดตามนั้นหรือไม่ ไม่ใช่ว่าจะไม่อยากทำบุญกับพระผู้ทรงศีล แต่ว่าบางครั้งเราเห็นว่ามันมากจนเหลือนะค่ะ เลยเกิดความสงสัยในการกระจายบุญ

Re: การทำบุญ

โพสต์โพสต์: พ. ม.ค. 05, 2011 10:20 am
โดย Admin
ถึงยุคสมัยจะเปลี่ยนไป แต่สัจธรรมคือธรรมของแท้จริงไม่เคยเปลี่ยนครับท่าน..

แต่บุญก็มีหลายทางครับท่าน อย่างเช่น ศีล ก็มีผลมากกว่าทานครับ..ส่วนภาวนาเล่าก็มีผลมากกว่าศีลครับท่าน...

เว็บมาสเตอร์ครับท่าน

สวัสดีครับ