เมนูสำหรับผู้ช่วยดูแลบอร์ด ]

ศาสนาศรีอาริย์

สนทนาธรรม,บทความ และนิทาน

ศาสนาศรีอาริย์

โพสต์โดย เทวดา » ส. มี.ค. 16, 2013 8:48 pm

ศาสนาศรีอาริย์
บทความนี้จะมุ่งเน้นทำความเข้าใจให้กับท่านสาธุชนผู้ใฝ่ในศาสนาทั้งหลายได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ ด้วยเหตุของความเสื่อมในศาสนาอันไม่สามารถเข้าถึงจิตใจของมนุษย์มาเป็นเวลาช้านานแล้ว ทำให้เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งในอันที่จะทำให้เกิดการแปรปรวนของธรรมชาติ และความแปรปรวนของพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ ศาสนาที่จะเกิดขึ้นใหม่นั้น ก็คือ ศาสนาศรีอาริย์
ศาสนาศรีอาริย์ เป็นศาสนาที่กล่าวได้ว่า เป็นศาสนาสุดท้ายแห่งมวลมนุษย์โลก(ในที่นี้หมายเอาเฉพาะมนุษย์เท่านั้น) เพราะเป็นศาสนาที่ได้บูรณาการทุกด้านในศาสนาทั้งหลายทุกศาสนา ไม่ว่าจะเป็นศาสนาต้นกำเนิด หรือศาสนาส่วนแยกทั้งหลายที่มีอยู่ ซึ่งแต่ละศาสนาสามารถนำเอาหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาศรีอาริย์ไปเป็นแม่แบบแห่งหลักธรรมคำสอนได้ และเป็นหลักปฏิบัติได้ในทันที ทั้งนี้เพราะศาสนาศรีอาริย์มิได้เกิดขึ้นมาเพื่อทำลายศาสนาอื่นๆที่มีอยู่ แต่ศาสนาศรีอาริย์ เป็นศาสนาที่จะนำทาง เป็นศาสนาที่จะพัฒนา ให้แก่ศาสนาทุกศาสนา ได้ประพฤติปฏิบัติและมีแนวความคิดอย่างถูกต้องตามหลักความเป็นจริง อีกทั้งยังสามารถประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนาเดิมที่มีอยู่ได้อย่างที่ไม่ต้องไปแก้ไขใดใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ก็เพราะ หลักธรรมและหลักปฏิบัติ แห่งศาสนาศรีอาริย์นั้น เป็นแม่แบบ เป็นหลักความจริงที่ไม่มีผู้ใดไม่มีสิ่งใดหลีกพ้นได้ สรรพสิ่งล้วนต้องมี ต้องเป็นไป ล้วนมีประพฤติและการปฏิบัติใดใด ตามหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาศรีอาริย์
ศาสนาทุกศาสนาที่มีอยู่ ย่อมมีข้อประพฤติปฏิบัติตามศาสนานั้นๆอยู่แล้ว เมื่อศาสนาศรีอาริย์ปรากฏ ข้อประพฤติปฏิบัติของศาสนานั้นๆ ก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิม ผู้ศรัทธาในศาสนานั้นๆก็ยังคงประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนานั้นอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่ ศาสนาศรีอาริย์ จะเป็นผู้ไขความลับ เป็นผู้แจ้งหลักความจริงแห่งความเป็นมนุษย์ ให้ท่านทั้งหลายผู้ศรัทธาในศาสนาทั้งหลาย ได้นำไปเป็นแม่แบบ ได้นำไปเป็นหลักการแห่งการประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนเองศรัทธาอยู่ แม้นผู้ใดใคร่หลุดพ้น หรือใคร่ปฏิบัติให้ถึงจุดหมายแห่งศาสนาแต่ละศาสนาก็ย่อมกระทำได้ โดยไม่ยาก เพียงแต่ต้องมีความอดทน ขยันหมั่นเพียร และต้องทบทวนฝึกตนอยู่เป็นนิจ ตามกิจแห่งตนเอง และกิจแห่งศาสนาที่ตนเองศรัทธาอยู่ หมายความว่า เมื่อท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติกิจแห่งตนเอง หรือกิจแห่งศาสนา ก็ให้นำเอาหลักการหรือหลักธรรม อันเป็นแม่แบบ สอดแทรกเพื่อคิดพิจารณา เพื่อเตือนสติตน ฝึกตน ว่ากิจทั้งหลายเหล่านั้นประพฤติปฏิบัติเพื่อสิ่งใด ก็ย่อมทำให้ผู้ศรัทธาในศาสนาทุกศาสนา สามารถบรรลุสู่เป้าหมายแห่งศาสนาที่ตนศรัทธาได้
หลักธรรม แล ข้อปฏิบัติแห่งศาสนาศรีอาริย์นั้น ไม่ยาก เพียงแต่ต้องนำไปคิดพิจารณาให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ท่านทั้งหลายก็จักสามารถบรรลุสู่เป้าหมายสูงสุดของศาสนาที่ตนศรัทธาได้
หลักธรรมและข้อปฏิบัติแห่ง ศาสนาศรีอาริย์ โดยรวมมีดังนี้.-

“ ท่านทั้งหลาย ครองเรือนเป็นมนุษย์ สิ่งที่พวกท่านมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทอง ทั้งอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ บ้างก็ยากจน บ้างก็ร่ำรวย บ้างก็มีงานทำที่ให้เกิดความคิดตามค่านิยมแห่งสังคมมนุษย์ว่าดีว่าสูงว่ามีอำนาจอิทธิพลฯ บ้างก็มีงานทำที่ทำให้เกิดความคิดตามค่านิยมแห่งสังคมมนุษย์ว่าต่ำต้อยไร้อำนาจไร้อิทธิพล สิ่งทั้งหลายที่พวกท่านมีอยู่ ไม่ทำให้พวกท่านได้อะไรจากสิ่งเหล่านั้นเลย นอกเหนือ
ไปจาก การได้ปัจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งสิ่งเหล่านั้น ก็เพียงให้ท่านทั้งหลายได้มีได้เกิด “ ความคิด ความระลึกนึกถึง อารมณ์ และความรู้สึก” ไม่ว่าท่านทั้งหลายจะมีเงินทองทรัพย์สินมากมายสักเท่าไหร่ หรือยากจนสักเพียงไหน สิ่งที่พวกท่านได้รับจากสิ่งที่พวกท่านมีอยู่ ทำอยู่ ก็คือ “ความคิด ความระลึกนึกถึง อารมณ์ และความรู้สึก” เท่านั้น แต่พวกท่านเป็นมนุษย์ (ในที่นี้หมายเอาเฉพาะมนุษย์) พวกท่าน ย่อมต้องปฏิบัติ ย่อมต้องกระทำ ย่อมต้องมี
๑. การครองเรือน ,ทาน คือ การให้
๒. กตัญญู รู้คุณ ,การเจรจาติดต่อสื่อสาร
๓. สรรพอาชีพ ,ประพฤติ ปฏิบัติ
๔. ระลึก,ดำริ


ทั้ง ๔ (สี่ข้อ) ๘(แปด)คู่ นั้น ล้วนเป็นสิ่งที่พวกท่านล้วนต้องกระทำล้วนต้องประพฤติล้วนต้องปฏิบัติกันอย่างแน่นอน ไม่มีผู้ใดหลีกพ้น เพราะเป็นหลักความจริงตามการสังคมเป็นอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ท่านทั้งหลายย่อมต้องประพฤติปฏิบัติ หรือกระทำตามหลักทั้ง ๔ ข้อ ๘ คู่ อันก่อให้เกิดผลคือได้รับทรัพย์สินเงินทอง ได้รับปัจจัยสี่ ความคิด ความระลึกนึกถึง อารมณ์ ความรู้สึก แต่ ทรัพย์สินเงินทอง สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ ที่พวกท่านได้รับหรือมีอยู่ ก็เป็นเพียงสร้าง “ความคิด ความระลึกนึกถึง อารมณ์ ความรู้สึก” ให้กับพวกท่านเท่านั้น
ในเมื่อ ท่านทั้งหลายเป็นมนุษย์ ย่อมต้องประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม ๔ ข้อ ๘ คู่ อันเป็นไปตามปกติแห่งสังคมการเป็นอยู่ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ท่านทั้งหลายจะประพฤติปฏิบัติให้เกิดความทุกข์ หรือจะประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสุข ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่าน ขึ้นอยู่กับหลักคำสอนของศาสนาที่ท่านศรัทธาอยู่ว่าจะสอนให้ท่านได้เรียนรู้ได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อความปกติสุขของการอยู่ร่วมกัน หรือสอนเป็นแบบอื่นใด ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความรู้ ความเข้าใจ ของท่านทั้งหลายว่า จะเข้าใจและประพฤติปฏิบัติไปในทิศทางใด”

หลักธรรมและหลักปฏิบัติแห่งศาสนาศรีอาริย์ จะเป็นเครื่องช่วยในการพัฒนาศาสนาต่างๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำรงชีวิตในความเป็นมนุษย์ ได้มีความรู้ความเข้าใจตามหลักความจริงแห่งการสังคมเป็นอยู่ร่วมกัน สามารถรู้แจ้งเห็นจริงกันได้ทั่วทุกคน จะต่างกันตรงที่จะเกิดความเข้าใจช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับสมองสติปัญญาและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเท่านั้น
ประการสุดท้าย ศาสนาศรีอาริย์ อันเป็นศาสนาใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ยังมีหลักธรรมคำสอน และหลักปฏิบัติอีกมากมาย ที่ไม่ได้นำมาสอน ที่สอนไปข้างต้นนั้น เป็นเพียงหนึ่งหมวด ในจำนวนทั้งหมด ๘ (แปด)หมวดหลักธรรม ฯลฯ
ขอให้ท่านทั้งหลายได้คิดพิจารณาให้เป็นไปตามหลักความจริงเถิด

จ่าสิบตรี เทวฤทธิ์ ทูลพันธ์ (ผู้เขียน)
๑๕ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖
เทวดา
 
โพสต์: 149
ลงทะเบียนเมื่อ: อา. ก.พ. 07, 2010 8:54 pm

ย้อนกลับไปยัง สนทนาธรรม,บทความ

ผู้ที่กำลังออนไลน์

ผู้ที่กำลังดูฟอรั่มนี้เป็นสมาชิก: ไม่มีสมาชิกใหม่ ท่าน และ 19 บุคคลทั่วไป

cron