เมนูสำหรับผู้ช่วยดูแลบอร์ด ]

พุทธศาสนานี้มีมาเพื่อสิ่งใด และเกิดจากอะไรเป็นเหตุ

สนทนาธรรม,บทความ และนิทาน

พุทธศาสนานี้มีมาเพื่อสิ่งใด และเกิดจากอะไรเป็นเหตุ

โพสต์โดย พุทธธรรม » จ. ธ.ค. 06, 2010 12:50 pm


ดูก่อนท่านผู้ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัททั้งหลาย การที่มีพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาได้นั้นในที่นี้จัดว่าเป็นสิ่งที่ยาก เพราะกว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะได้เสด็จมาตรัสรู้ได้เป็นการยากและไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะไม่รู้ว่าแต่ละพระองค์จะได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนั้นให้เต็มบริบูรณ์ได้ ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนจึงจะได้มาซึ่งการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และนับไม่ได้ด้วยว่านานกี่กัปป์กี่กัลป์ที่จะมีมาสักพระองค์หนึ่ง

ดังเช่นที่มีในพระไตรปิฎกได้บันทึกไว้ ในที่นี้ ท่านทั้งหลายพึงสำเหนียกเถิดว่าแต่ละพระองค์นั้นทรงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแค่ไหนเพียงใด เพื่อการสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่สัตว์ทั้งหลายเพื่อให้หลุดจากวังวนแห่งกองทุกข์ที่มีอยู่นี้ แล้วเหตุใดหนอท่านทั้งหลายไม่พึงเห็นคุณค่าของพระศาสนาที่ว่าเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของตนนี้กันเลย เพราะนั่นเกิดจากอะไรเกิดจากความไม่รู้อย่างนั้นหรือ

อาตมาเห็นว่าไม่น่าจะใช่ เพราะท่านที่รู้นั้นมีอยู่แต่ที่ขาดไปนั้นน่าจะเป็นความไม่ใส่ใจมากกว่าไหม เพราะถ้าใส่ใจกันจริงๆ แล้วคงไม่เอนหน้าเอนหลังส่ายไปส่ายมากันอย่างทุกวันนี้เป็นแน่ พึงพิจารณาดูเถิด เพราะในปัจจุบันนี้ก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วที่จะมีผู้ศึกษาและผู้รู้ในเรื่องพระศาสนานี้อย่างแท้จริงและที่ปฏิบัติอย่างจริงจังก็หาไม่ค่อยจะมีแล้ว เพราะนั่นเกิดจากการที่เราไม่เคยที่จะมองเข้ามาดูเลยในเรื่องของพระศาสนานี้และศึกษาให้เข้าจิตเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ แต่ครั้งที่พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่

ด้วยเหตุนี้อาตมาพึงเห็นว่าในเรื่องนี้เราควรที่จะมองถึงความเมตตาที่พระองค์ได้ทรงมีแก่พวกเราทั้งหลายนั้นบ้างจะดีไหม ด้วยการทำความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วอย่างถูกต้อง แต่เรากลับมาทำเสียป่นปี้หมด แล้วคำที่ว่าจะรักษาพระศาสนานี้ให้ตั้งอยู่ได้นานนั้นจักประสบผลสำเร็จได้อยู่หรือ

ท่านทั้งหลายพึงพิจารณาเถิดเพราะทุกวันนี้ส่วนมากจะศึกษาเอาแต่เปลือกหาได้ศึกษาให้ถึงแก่นแท้ของพระศาสนาไม่ จึงเป็นไปได้ที่ทุกวันนี้ตามที่พิจารณาเห็น มักจะกล่าวอะไรที่ผิดจากหลักที่พระองค์วางไว้เสียส่วนใหญ่ เพราะนั่นหมายถึงผู้ไม่รู้จักสรณะที่แท้จริงของตน จึงได้ไปนำเอาสรณะที่สี่เข้ามาปนเสียหมด เกิดจากอะไร...

เกิดจากการที่ปฏิบัติกันแบบเหลาะๆ แหละๆ นั่นอย่างไรละแล้วผลที่หวังมันจักสำเร็จขึ้นมีได้อย่างไร พิจารณาสิท่านทั้งหลาย เพราะถ้าศึกษากันถึงแก่นจริงๆ แล้ว อาตมาเชื่อว่าคงไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นในพระศาสนานี้อย่างแน่นอนและแน่นอนที่สุดแม้แต่การโจรกรรมที่เห็นอยู่ก็จักอันตรธานจากสังคมเป็นแน่และแน่นอนถ้าเราพากันศึกษาให้เข้าถึงแก่นแท้กันได้จริงๆ หรือแม้แต่ผู้ที่อุปสมบทเข้ามาก็หามีไม่ที่จะลาสิกขาอย่างทุกวันนี้ เพราะนั่นเกิดจากสาเหตุที่ไม่ศึกษากันอย่างถ่องแท้และเข้าถึงแก่นแท้ได้อย่างไรล่ะ จึงได้มีการลาสิกขากันมากมายหรือแม้พระปลอมก็ได้เกิดมีขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าถึงสรณะก็ไม่รู้ เรื่องทาน ศีล ภาวนาก็ได้แต่เปลือก เพราะไม่เข้าถึงแก่นของเรื่องนั้นๆ กันอย่างแท้จริง พึงพิจารณาดูเถิด และที่สำคัญทุกวันนี้ก็เกิดมีมากในเรื่องของการสอนนอกลู่นอกทางจากหลักเดิมที่พระองค์ได้ทรงประทานไว้ให้ หรือวางไว้ เพราะมีแต่อธรรมวินัยตามใจฉันเสียส่วนมาก จึงพากันมองข้ามหลักเดิมหรืออรรถธรรมที่พระองค์ได้วางไว้ให้นั้นเสีย หรือศึกษาก็สักแต่ว่าศึกษา เพราะศึกษาแล้วไม่เคยเลยที่จะนำเข้ามาพิจารณาในตนให้มันกระจ่าง การเผยแผ่จึงเพี้ยนไปมากจากหลักเดิมที่พระองค์ได้วางไว้

ผู้ที่จะเข้ามาศึกษาจึงได้เดินตามทางที่ตนได้วางไว้นั้นแทนที่จะได้เดินตามทางที่พระศาสดาทรงวางไว้นั้น ในเรื่องนี้ให้ท่านทั้งหลายที่ได้อ่านบทความนี้พึงพิจารณาดูให้ละเอียดเถิดว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมปัจจุบันนี้นะ อาตมาเห็นว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่เราได้กล่าวว่าอยากจะรักษาซึ่งพระศาสนานี้ให้ตั้งอยู่ได้นาน ดังที่เคยได้ยินกันหลายๆ ปากและบ่อยมาก ควรที่เราท่านทั้งหลายจักศึกษากันอย่างแท้จริง และประพฤติตามแบบฉบับของชาวพุทธกันจริงๆ เสียที เพราะถ้ายังเป็นอย่างนี้ จักไม่มีทางเป็นไปได้เลยว่าจะรักษาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าให้ตั้งอยู่ได้นานได้ ย่อมจักมีแต่เสื่อมถอยลงเป็นแน่ ถ้ายังเป็นเช่นนี้อยู่ โปรดพิจารณาดูอย่างผู้มีปัญญาเถิด ว่าจักเป็นไปๆ ได้ด้วยประการใดถ้าเรายังประพฤติผิดลู่ผิดทางจากหลักของพระองค์ที่ทรงวางไว้ให้นี้อยู่ร่ำไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเพณีต่างๆ ก็ดี การให้ทานรักษาศีลก็ดี หรือแม้แต่การกระทำไปเพื่อการปฏิบัติเพื่อความหลุดความพ้นนั้นก็ดี อย่างที่ทราบกันว่า ในกาลที่พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่นั้น ชาวพุทธบริษัททั้งหลายในกาลนั้น ท่านพากันประพฤติปฏิบัติกันเยี่ยงนี้จริงหรือ อย่างที่หาสรณะไม่เจอกันอยู่ทุกวันนี้แน่หรือ เพราะถ้าพิจารณาให้ละเอียดแล้ว อาตมาเองก็เชื่อว่าในกาลนั้นท่านไม่สอนให้ชาวพุทธในกาลนั้นบำเพ็ญบุญปนบาปอย่างทุกวันนี้แน่ และแน่นอนที่สุดการแนะนำในเรื่องปฏิบัติก็คงไม่เอายอดชนปลายเอาปลายชนยอดอย่างทุกวันนี้แน่

ถ้าเราศึกษาและพิจารณาตามความเห็นที่เป็นจริงแล้วในเรื่องนี้คงจะพอมีปัญญาตามรู้ได้แน่และไม่เกินกำลังเป็นแน่ เพราะถ้าเกินกำลังท่านคงไม่เอามาสอนเพราะมันเกินวิสัยที่จะรู้แต่นี่ ที่พระองค์ได้ทรงวางไว้ให้นั้นพระองค์เห็นแล้วว่า สิ่งทั้งหลายที่พระองค์ได้วางเอาไว้นั้นพอจะทำให้เกิดมีแก่ผู้ที่ศึกษาอย่างแท้จริงได้อย่างแน่นอนและแน่นอนที่สุด พระองค์ท่านจึงได้ทรงวางไว้ ไม่ว่าเรื่องของบรรพชิต หรือคฤหัสถ์ผู้อยู่ครองเรือนนั้นก็ตาม พึงพิจารณากันดูให้ละเอียดเถิด คงไม่เกินกำลังที่จะรู้ตามได้เป็นแน่และเพื่อความเป็นพุทธบริษัท อย่างแท้จริง ไม่เหลาะแหละหลอกตน หลอกท่านอย่างที่เป็นหรือเห็นอยู่นี้แน่ ขอจงเป็นไปเพื่อความเข้าใจในความจริงแห่งพระสัทธรรมทั้งหลายนั้นอย่างแจ่มแจ้งเถิด

ขอเจริญในธรรมและกุศลทั้งหลายที่ท่านจะพึงกระทำนั้น

ขอเจริญพร
พุทธธรรม
พระไพรศาล ชิตมาโร

พุทธธรรม
 
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: จ. ธ.ค. 06, 2010 12:38 pm

ย้อนกลับไปยัง สนทนาธรรม,บทความ

ผู้ที่กำลังออนไลน์

ผู้ที่กำลังดูฟอรั่มนี้เป็นสมาชิก: ไม่มีสมาชิกใหม่ ท่าน และ 19 บุคคลทั่วไป

cron