หน้าแรก
English Version
  ประวัติวัด
  แผนที่ตั้งวัด
  แผนที่ภายในวัด
  ถาวรวัตถ
  ภาพจิตรกรรม
  ลำดับเจ้าอาวาส
  จำนวนพระสงฆ์
  วันสำคัญทางศาสนา
  ตารางแสดงธรรม
  ร.ร.พระปริยัติธรรม
  ร.ร.พุทธศาสนวันอาทิตย์
  โคลงสุภาษิต
  หนังสือธรรมะ
  ศาสนกิจของเจ้าอาวาส
 
 
 
  
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา
ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

คือ วันที่มีการประชุม สังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า "จาตุรงคสันนิบาต" และเป็นวันที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์ แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก

 

วันวิสาขบูชา
ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญ เดือน ๖ วิสาขบูชา ย่อมาจาก " วิสาขบุรณมีบูชา " แปลว่า " การบูชา ในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ " ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน ก็เลื่อนไป เป็นกลางเดือน ๗

   

วันอัฏฐมีบูชา
ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖

เป็นวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง คือ เป็นวันถวายพระเพลิง พระพุทธสรีระ ของพระพุทธเจ้า หลังจากเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ได้ ๘ วัน

   

วันอาสาฬหบูชา
ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

วันอาสาฬหบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญ เดือน ๘ หรือ การบูชา เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ ในวันเพ็ญ เดือน ๘ คือ
๑. เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนา
๒. เป็นวันที่พระพุทธเจ้า เริ่มประกาศพระศาสนา

   

วันเข้าพรรษา
ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังทรงมีพระชนม์อยู่ ได้ทรงเสด็จ ไปยังทุกแห่งหน เพื่อสั่งสอนหลักธรรม อันประเสริฐ จนมีพุทธสาวกมากมาย พระองค์ได้เสด็จ ไปยังถิ่นทุรกันดาร ในทุกฤดูกาล. ต่อมาปรากฏว่า ในช่วงพรรษา หรือช่วงฤดูฝน ได้มีผู้ร้องขอ ต่อพระองค์ว่า ได้เกิดความเสียหาย แก่ข้าวกล้า

   

วันออกพรรษา
ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑

คือ วันสิ้นสุดระยะ การจำพรรษา หรือออกจากการอยู่ ประจำที่ ในฤดูฝน ซึ่งตรงกับ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑

   

วันพระ หรือวันรักษาอุโบสถ
ตรงกับวันขึ้นและแรม ๘ ค่ำ ๑๔ ค่ำ ๑๕ ค่ำ

คือ วันที่องค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงอนุญาต ให้เป็นวันธัมมัสสวนะ คือ ประชุมกันให้ทาน รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และเจริญจิตตภาวนา

 
 
ข้อมูลจากธรรมะไทยและหนังสือวินัยมุข ๒
หนังสือธรรมานุศาสน์และวัสสูปนายิกากถา ของสมเด็จพระวันรัต(ทับ พุทฺธสิริ)
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th