พระภิกษุสามเณรสอบธรรมสนามหลวงได้
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐

นักธรรมชั้นตรี
๑.พระรุ่งเรือง ปภัสสะโร นามสกุล ลิ้มชูปฏิภาณ์ อายุ ๖๐ ปี
๒.พระประสิทธิ์ นาถะปุญโญ นามสกุล บุญพูนเลิศ อายุ ๒๔ ปี
๓.พระกิตติมศักดิ์ กิตฺติโสภโณ นามสกุล เปียยก อายุ ๓๒ ปี
 
นักธรรมชั้นโท
๔.พระพีระพงศ์ วีระวังโส นามสกุล สิทธิเทพ อายุ ๓๐ ปี
๒.พระภาคภูมิ กิตติทัตโต นามสกุล เกษตระทัต อายุ ๖๒ ปี
 
นักธรรมชั้นเอก
๑.สามเณรอานนท์ หนูกลัดนุ้ย อายุ ๒๐ ปี
 
 
ขอแสดงความยินดีกับทุกรูปที่สอบได้นะครับ
 

www.Stats.in.th