พระภิกษุสอบประโยคบาลีสนามหลวงได้
ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

๑.พระภาคภูมิ กิตฺติทตฺโต นามสกุล เกษตระทัต
อายุ ๖๔ พรรษา ๔
สอบได้ชั้นประโยค ๑-๒
 
๒.พระนพดล อภิชาโน นามสกุล อารีย์ชน
อายุ ๓๐ พรรษา ๕
สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๓
 
๓.พระมหาอิสราวุธ ฉนฺทโก
อายุ ๓๕ พรรษา ๗
สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๔
 
๔.พระมหาชาญชัย อธิปฺปญฺโญ
อายุ ๓๓ พรรษา ๑๔
สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๕
 
๕.พระมหาพีระพงศ์ วีรวงฺโส นามสกุล สิทธิเทพ
อายุ ๓๒ พรรษา ๔
สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๕
 
 
๖.แม่ชีวิรตี นามสกุัล จันทสิทธิ์
อายุ ๔๗
สอบได้ชั้นประโยคบาลีศึกษา ๑-๒
 
ขอแสดงความยินดีกับทุกรูปและทุกท่านที่สอบได้นะครับ
 

Thailand Web Stat