พระภิกษุสามเณรสอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง
ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

๑. พระครูสังฆรักษ์วสันต์ คุณเสโน นามสกุล รินชุมภู
อายุ ๓๕ พรรษา ๑๑
สอบได้ชั้นประโยค ๑-๒
 
๒.พระจีระวัฒน์ สกฺยปุตฺโต นามสกุล ผาใต้
อายุ ๒๖ พรรษา ๗
สอบได้ชั้นประโยค ๑-๒
 
๓. พระไกรสร วรโชโต นามสกุล ทองฉิม
อายุ ๕๐ พรรษา ๓
สอบได้ชั้นประโยค ๑-๒
 
๔. สามเณรบุญพรรณ นามสกุล หวามา
อายุ ๒๐
สอบได้ชั้น ป.ธ.๕
 
ขอแสดงความยินดีกับทุกรูปและทุกท่านที่สอบได้นะครับ
 

Thailand Web Stat