หน้าแรก
English Version
  ประวัติวัด
  แผนที่ตั้งวัด
  แผนที่ภายในวัด
  ถาวรวัตถ
  ภาพจิตรกรรม
  ลำดับเจ้าอาวาส
  จำนวนพระสงฆ์
  วันสำคัญทางศาสนา
  ตารางแสดงธรรม
  ร.ร.พระปริยัติธรรม
  ร.ร.พุทธศาสนวันอาทิตย์
  โคลงสุภาษิต
  หนังสือธรรมะ
  ศาสนกิจของเจ้าอาวาส
 
 
 
  
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
พระสาสนโสภณ(พิจิตร ฐิตวณฺโณ ป.ธ.๙)
เจ้าสำนักเรียนวัดโสมนัสวิหาร
และอาจารย์ทีปรึกษาชั้นประโยค ป.ธ.๘,๙
พระมหาสุพร สนฺติกโร ป.ธ.๘
อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดโสมนัสวิหาร
และอาจารย์ชั้นประโยค ป.ธ.๓
พระมหาสุรัตน์ ธิติพโล
ป.ธ.๘
อาจารย์ชั้นประโยค ๑-๒
พระมหากาญฺจนพิมพ์ กาญฺจนพิมฺโพ
ป.ธ.๖
อาจารย์ชั้นประโยค ป.ธ.๔
พระมหาชำนาญ อุปเสโน
ป.ธ.๙
อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นประโยค ป.ธ.๕,๖,๗
พระมหาชินวัฒน์ อภิภโว
ป.ธ.๘
อาจารย์ช่วยสอน
 
เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดโสมนัสวิหาร
ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล สำนักเรียน ปีพุทธศักราช
๑. พระมหาจับ ฐิตธมฺโม สุนทรมาศ วัดโสมนัสวิหาร ๒๔๘๕
๒. พระมหาพิจิตร ฐิตวณฺโณ ถาวรสุวรรณ " ๒๕๑๗
๓. พระมหาสมชาย กิตฺติเมธี ทมถา " ๒๕๔๔
๔. พระมหาชำนาญ อุปเสโน วงค์แก้ว " ๒๕๔๘
๕. พระมหาชาติชาย ปิยธมฺโม สวยรูป " ๒๕๕๐
๖. พระมหาภาณุมาศ วรธมฺโม บรรณสิทธิ์ศักดิ์ " ๒๕๕๓
ที่มา........ทำเนียบพระเปรียญธรรม ๙ ประโยค สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดย ธนาคารกรุงเทพฯ
 
ดูเปรียญธรรมทั้งหมด
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th