ประกาศอนุโมทนา
 
ขออนุโมทนาบุญ:นางสาวจงจิตร นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ศิษย์วัดโสมนัสวิหาร ได้นำข้าราชการในกรม และญาติมิตร ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล งานกฐินหลวง วัดโสมนัสวิหาร ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
 
ขออนุโมทนาบุญ: รศ.ธงทอง จันทรางศุ ไวยาวัจกรวัดโสมนัสวิหาร ไ้ด้นำพาญาติมิตร และทีมงาน มาช่วยกัน จัดเตรียมพื้นที่ ณ พระวิหาร และพื้นที่ด้านหนัาพระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร เพื่อเตรียมงาน รับกฐินหลวง ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
 
ขออนุโมทนาบุญ:คุณธราดล ทันด่วน(ครูต้อ) ศิษย์เก่าวัดโสมนัสวิหาร ได้ส่งรุกขกร(ผู้ดูแลต้นไม้) ซึ่งเป็นศิษย์รุ่นแรก มาช่วยตัดแต่งต้นไม้ บริเวณด้านหน้า พระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร เพื่อเตรียมงาน รับกฐินหลวง ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
 
ขออนุโมทนาบุญ:คุณอาทิตย์ วังวสุ และคุณอรวรรณ โกมารกุล ณ นคร ศิษย์กรรมฐาน วัดโสมนัสวิหาร ได้นำข้าวกล่องมาถวาย แด่พระภิกษุ ภายในวัดโสมนัสวิหาร ในซ่วงวิกฤตโควิท ๑๙ เดือนเมษายน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นเวลา ๑ เดือน