หน้าแรก
English Version
  ประวัติวัด
  แผนที่ตั้งวัด
  แผนที่ภายในวัด
  ถาวรวัตถ
  ภาพจิตรกรรม
  ลำดับเจ้าอาวาส
  จำนวนพระสงฆ์
  วันสำคัญทางศาสนา
  ตารางแสดงธรรม
  ร.ร.พระปริยัติธรรม
  ร.ร.พุทธศาสนวันอาทิตย์
  โคลงสุภาษิต
  หนังสือธรรมะ
  ศาสนกิจของเจ้าอาวาส
 
 
 
  

ของ
พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวัณโณ ป.ธ.๙, ศน.บ., M.A., ศน.ด.)
เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ ธรรมยุต

ที่ ชื่อหนังสือ ราคา / บาท
  กรรมฐานภาคภาษาไทย  
เที่ยวกรรมฐาน ๔๐
การบริหารจิต ๗๐
การอบรมสมาธิภาวนา ๑๒๐
วิปัสสนาภาวนา ๙๐
คู่่มือบำเพ็ญกรรมฐาน ๕๐
การพัฒนาจิต ๘๐
บทอบรมกรรมฐาน ๘๐
หนังสือแจกในการอบรมหลักสูตร ๗ วัน
วิธีบำเพ็ญสมาธิเบื้องต้นและบทสวดมนต์ ๑๕
แบบไหว้พระสวดมนต์ ๖๐
๑๐ คู่มือภาวนา ๕๐
กรรมฐานภาคภาษาอังกฤษ
๑๑ A Buddhist Way of Mental Training ๒๐๐
๑๒ Basic Step for Meditation and Chanting ๔๐
๑๓ Insight Meditation ๔๐
๑๔ Mind Development ๒๐๐
สารคดีพระพุทธศาสนา
๑๕ ตายแล้วไปไหน ๗๐
๑๖ กฎแห่งกรรม ๗๐
๑๗ ทำไมพระพุทธศาสนาจึงเสื่อมจากอินเดีย ๔๐
๑๘ พระคุณแม่ ๒๐
๑๙ คนไทยกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๖๐
๒๐ ความสำคัญของพระรัตนตรัย ๘๐
๒๑ นำเที่ยวในพระไตรปิฎก(พระนิพนธ์สมเด็จพระวันรัตจับ) ๕๐
๒๒ จิตวิทยาในอภิธรรม ๗๐
๒๓ พึ่งตนเอง ๕๐
๒๔ ปาฐกถาธรรม ๕๐
๒๕ ๘ วันในศรีลังกา ๖๐
๒๖ สู่แดนพุทธภูมิ ๗๐
๒๗ ทางแห่งความสุข ๗๐
๒๘ บันทึกธรรม เล่ม ๑ ๑๕๐
๒๙ บันทึกธรรม เล่ม ๒ ๑๐๐
๓๐ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ๕๐
๓๑ นิทานสมเด็จ ๕๐
๓๒ ชีวประวัติและวิทยาคมหลวงปู่อินทร์ ๑๐๐
๓๓ พระพุทธศาสนากับชีวิตพอเพียง ๓๐
๓๔ ธรรมเจดีย์ ๕๐
๓๕ ความดีเด่นของกาลามสูตร ๒๐
๓๖ อนุปุพพีกถา ภาค ๑ (ทาน) ๑๐๐
๓๗ อนุปุพพีกถา ภาค ๒ (ศีล) ๑๒๐
๓๘ อนุปุพพีกถา ภาค ๓ (สวรรค์) ๙๐
๓๙ อนุปุพพีกถา ภาค ๔ (โทษของกาม) ๙๐
๔๐ อนุปุพพีกถา ภาค ๑ (อานิสงค์การออกบวช) ๑๐๐
๔๑ ชุด อนุปุพพีกถาทีปนี(พร้อมกล่อง) ๒ ชุด ๆ ละ ๕ เล่ม ๕๐๐
ชุดอุดมมงคล
๔๒ อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา เล่ม ๑ (ปกอ่อน) ๗๐
๔๓ อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา เล่ม ๒ (ปกอ่อน) ๗๐
๔๔ อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา ฉบับรวมเล่ม (ปกแข็ง) ๒๐๐
ชุดธรรมเภรี
๔๕ ธรรมเภรี เล่ม ๑ (คลายเครียด,อุบายระงับความโกรธ,พึ่งตนเอง,และวิธีแก้ทุกข์) ๔๐
๔๖ ธรรมเภรี เล่ม ๒ (การบำรุงมารดาบิดา,การบริหารจิต,หลักธรรมสำหรับนักปกครอง, และเป้าหมายชีวิต) ๔๐
๔๗ ธรรมเภรี เล่ม ๓ (ความเป็นอยู่อย่างประเสริฐ,ประโยชน์ของการเดินจงกรม,กฎแห่งกรรม, และโคลงสุภาษิต) ๕๐
๔๘ ธรรมเภรี เล่ม ๔ (การเตรียมตัวก่อนตาย,ศรัทธาที่ถูกต้อง, และหน้าที่ของชาวพุทธผู้มาในงานศพ) ๕๐
๔๙ ธรรมเภรี เล่ม ๕ (วิธีบำเพ็ญสมาธิเบื้องต้น,วิธีบำเพ็ญวิปัสสนาเบื้องต้น, และการใช้ลูกประคำ) ๔๐
หนังสือเล่มเล็ก
๕๐ ลักษณะคนน่ารัก ๑๕
๕๑ ่คลาดเครียด ๑๕
๕๒ คุณค่าของความอ่อนน้อม ๒๐
๕๓ อุปกิเลส ๑๖ (สนิมในใจ) เล่ม ๑ ๗๐
๕๔ อุปกิเลส ๑๖ (สนิมในใจ) เล่ม ๒ ๗๐
๕๕ พระพุทธศาสนากับเศรษกิจพอเพียง ๓๐
๕๖ ประสบการณ์ของข้าพเจ้า ๔๐
๕๗ ธรรมะในชีวิต ๔๐
๕๘ อานุภาพแห่งเมตตา ๕๐
AUDIO CD (๖๐-๘๐ นาที)
๕๙ รวมเทป ๒๔ ม้วน ๆ ละ ๕๐
๖๐ คลายเครียด ๕๐
๖๑ ทำวัตรเช้า ๕๐
๖๒ ทำวัตรเย็น ๕๐
๖๓ บทสวดมนต์เพื่อพัฒนาจิต ๕๐
๖๔ การบริหารจิต ๕๐
๖๕ ความสำคัญของกรณียเมตตสูตร ๕๐
๖๖ เพลงส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ๕๐
๖๗ นิวรณ์ตัวกั้นจิต ๕๐
๖๘ เหตุเกิด-ดับนิวรณ์ ๕๐
๖๙ ตัวกำจัดนิวรณ์ ๕๐
๗๐ พรหมวิหารภาวนาและอุบายระงับความโกรธ ๕๐
๗๑ กาลามสูตร ๕๐
MP3
๗๒ ชุดอบรมกรรมฐานหลักสูตร ๗ วัน(๔ แผ่น) ๓๐๐
๗๓ ชุดอบรมพระนักศึกษาหลักสูตร ๑๕ วัน(๓ แผ่น) ๓๐๐
๗๔ ชุดอบรมวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตร ๑๐ วัน(๒ แผ่น) ๒๐๐
๗๕ ชุดอบรมกรรมฐานหลักสูตร ๗ วัน ๑๐๐
๗๖ อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา(๒ แ่ผ่น) ๒๐๐
๗๗ กฎแห่งกรรม ๑๐๐
๗๘ การสั่งสมบุญด้วยการให้ทาน-รักษาศีล ๑๐๐
๗๙ ความสำคัญของพระรัตนตรัย ๑๐๐
๘๐ ชุดรวมธรรมะจากเทป ๒๕ ม้วน แผ่น ๑ ๑๐๐
๘๑ ชุดรวมธรรมะจากเทป ๒๕ ม้วน แผ่น ๒ ๑๐๐
๘๒ รวมพระธรรมเทศนาวันมาฆบูชา ๑๐๐
๘๓ รวมพระธรรมเทศนาวันวิสาขบูชา ๑๐๐
๘๔ รวมพระธรรมเทศนาวันวิสาขอัฏฐมีบูชา ๑๐๐
๘๕ ชุดรวมอนุปุพพีกถาทีปนี(๔ แผ่น) ๓๐๐
หนังสือธรรมะของ พระวิวัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ
     
พุทธวิธีคลายโศก
กรรมลิขิต
พุทธวิธีชนะความโกรธ
พุทธวิธีคลายโศก
กรรมลิขิต
พุทธวิธีชนะความโกรธ
     
อานุภาพความเพียร
สารพันปัญญา
นานาสาระ
อานุภาพความเพียร
สารพันปัญญา
นานาสาระ
     
   
มนต์คลายทุกข์    
ดาวน์โหลด    
 
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th