หน้าแรก
English Version
  ประวัติวัด
  แผนที่ตั้งวัด
  แผนที่ภายในวัด
  ถาวรวัตถ
  ภาพจิตรกรรม
  ลำดับเจ้าอาวาส
  จำนวนพระสงฆ์
  วันสำคัญทางศาสนา
  ตารางแสดงธรรม
  ร.ร.พระปริยัติธรรม
  ร.ร.พุทธศาสนวันอาทิตย์
  โคลงสุภาษิต
  หนังสือธรรมะ
  ศาสนกิจของเจ้าอาวาส
 
 
 
  
พระพุทธรูป
พระสัมพุทธโสมนัสวัฒนาวดีนาถบพิตร
พระประธานในพระวิหาร
 
คลิกชมภาพขนาดใหญ่
คลิกชมภาพขนาดใหญ่
อ่านประวัติพระวิหาร

     พระพุทธรูป ที่เป็นพระประธาน ในพระวิหาร ขนาดหน้าตักกว้าง  ๕๒  นิ้ว  (หรือ ๑๓๒ เซนติเมตร)  ประดิษฐานอยู่ในบุษบก ที่สวยงามมาก สูงเด่น  ยอดเกือบจดเพดานพระวิหาร 
     และพระพุทธรูป พระอัครสาวกทั้ง ๒ รูป ขนาดใหญ่  นั่งประนมมือซ้าย - ขวา  หน้าพระประธาน  ทั้งพระประธานและพระอัครสาวก เป็นของหลวง อัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวัง
   
 
 หน้ารวมพระพุทธรูป พระประธานในพระวิหาร พระประธานในพระอุโบสถ
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระนิรันตราย พระพุทธรูปยืนโบราณ
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th