หน้าแรก
English Version
  ประวัติวัด
  แผนที่ตั้งวัด
  แผนที่ภายในวัด
  ถาวรวัตถ
  ภาพจิตรกรรม
  ลำดับเจ้าอาวาส
  จำนวนพระสงฆ์
  วันสำคัญทางศาสนา
  ตารางแสดงธรรม
  ร.ร.พระปริยัติธรรม
  ร.ร.พุทธศาสนวันอาทิตย์
  โคลงสุภาษิต
  หนังสือธรรมะ
  ศาสนกิจของเจ้าอาวาส
 
 
 
  
  พระพุทธรูป
พระโพธิ์ศรีนาค
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์  ประจำวัดโสมนัสวิหาร
 
คลิกชมภาพขนาดใหญ่

   พระพุทธรูปนั่งปางนาคปรก ที่ถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก
องค์หนึ่ง คือ พระโพธิ์ศรีนาค พระพุทธรูปองค์นี้ 
เดิมที ประดิษฐานอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ หลังวัด 
มีประชาชน ชอบมาบูชากันมาก เพราะมีข่าวลือกันว่า 
พระองค์นี้เดิมลอยมาตามน้ำ (อาจจะมากับเรือก็ได้)
บ้างก็ว่า มีผู้พบในแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วนำมาถวายไว้
ที่วัดโสมนัสวิหาร.
       

 
     กล่าวกันว่า พระพุทธโพธิ์ศรีนาคนี้ เป็นพระพุทธรูปลอยน้ำมา ในสมัยโบราณ มีอุบาสกคนหนึ่งชื่อ นายโป๊ะ ดวงทับทิม ซึ่งมีบ้านอยู่ข้างสนามมวยราชดำเนิน ทำงานอยู่แผนกสารบรรณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จปร. เป็นนักเล่นแร่แปลธาตุ ได้ไปทอดแหที่คลองแห่งหนึ่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมกับเพื่อนคนหนึ่ง ชื่อ เจ้าหมื่นชาญ ซึ่งทำงานอยู่ที่เดียวกัน พบพระพุทธรูปองค์นี้ จมน้ำอยู่ที่ลำคลอง เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕ แล้วนำมาไว้ที่บ้านของตน ต่อมาในราว พ.ศ.๒๔๗๖ จึงได้นำมาประดิษฐานไว้ ใต้ต้นโพธิ์ใหญ่ ซึ่งอยู่นอกกำแพงวัด หลังคณะ ๖ มีที่นั่งเล่นอยู่โดยรอบโคนต้น ประดิษฐานให้หันพระพักตร์ ไปทางด้านทิศตะวันออก ขณะที่ประดิษฐานอยู่ใต้ต้นโพธิ์นั้น มีผู้ได้เห็นอภินิหารต่าง ๆ เช่น มีแสงออกมาจากบริเวณต้นโพธิ์เป็นต้น
 
     ต่อมากองทัพบก ขอเช่าบริเวณหลังวัดนี้ ใช้เป็นฌาปนสถาน ของกองทัพบก จึงได้ปรับปรุงบริเวณนี้ เป็นที่จอดรถ ของผู้มาในงานศพ จึงต้องโค่นต้นโพธิ์ใหญ่นี้เสีย เป็นเหตุให้ทางวัดต้องอัญเชิญ พระพุทธรูปองค์นี้มาประดิษฐานไว้ ในระเบียงพระวิหารคดในราวปี พ.ศ.๒๕๑๐ เป็นต้นมา.
 
     กระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ทางวัดได้ปรับปรุง ศาลาสถิตยุทธการ ซึ่งอยู่ข้างพระอุโบสถของวัด โดยมีพระราชศีลโสภณ (โพรัช) เป็นกำลังสำคัญในการปรับปรุง เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปองค์นี้แห่งใหม่ และทำเป็นห้องสมุด ของวัดโสมนัสวิหาร โดยใช้ทุนของวัดในการปรับปรุงกว่า ๒ ล้านบาท พร้อมกันนี้ ได้มีท่านผู้มีจิตศรัทธา ได้สร้างพระพุทธโพธิ์ศรีนาคจำลอง ไว้ประดิษฐานแทนที่องค์เดิม เป็นจำนวนเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท และสร้างฐานไว้ สำหรับประดิษฐานพระพุทธโพธิ์ศรีนาคนี้ ให้สวยงามยิ่งขึ้น มีท่านผู้ใจบุญ ได้ช่วยกันบริจาค ในการสร้างที่ประดิษฐานนี้ด้วย เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน และทางวัดได้ย้ายพระพุทธโพธิ์ศรีนาค เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดย พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน และพระภิกษุสามเณรในวัด ได้ช่วยกันทำพิธีเคลื่อนย้าย และกำหนดจัดงานสมโภชขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ตรงกับแรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เรียกวันนี้ตามแบบไทยว่า เป็นวันเสาร์ ๕ โดยทางวัดได้นิมนต์พระราชาคณะจำนวน ๙ รูป จากต่างวัด มาเจริญพระพุทธมนต์สมโภชในการครั้งนี้ด้วย.
 
 
หน้ารวมพระพุทธรูป พระประธานในพระวิหาร พระประธานในพระอุโบสถ
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระนิรันตราย พระพุทธรูปยืนโบราณ
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th