หน้าแรก
English Version
  ประวัติวัด
  แผนที่ตั้งวัด
  แผนที่ภายในวัด
  ถาวรวัตถ
  ภาพจิตรกรรม
  ลำดับเจ้าอาวาส
  จำนวนพระสงฆ์
  วันสำคัญทางศาสนา
  ตารางแสดงธรรม
  ร.ร.พระปริยัติธรรม
  ร.ร.พุทธศาสนวันอาทิตย์
  โคลงสุภาษิต
  หนังสือธรรมะ
  ศาสนกิจของเจ้าอาวาส
 
 
 
  
  พระพุทธรูป
พระพุทธรูปยืนโบราณ
ในพระวิหารคต วัดโสมนัสวิหาร
 
คลิกชมภาพขนาดใหญ่
      พระวิหารในวัดโสมนัสวิหาร มี ๒ แห่ง หรือ ๒ ตอน คือ พระวิหารใหญ่ และพระวิหารคต ของดี ในพระวิหารใหญ่ นั้นได้อธิบายมาแล้ว แต่ที่ระเบียง รอบองค์พระเจดีย์องค์ใหญ่ ที่เรียกโดยทั่วไป ว่า "วิหารคต" นั้น ก็มีของดี ประจำวัดโสมนัสวิหาร อยู่เช่นกัน อันได้แก่ พระพุทธรูปโบราณ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์            
     ในพระวิหารคตนี้ มีพระพุทธรูปยืนโบราณ ปางต่างๆ เช่น ปางอุ้มบาตร ปางรำพึง ปางประทานพร ปางถวายเนตร ปาง
ห้ามสมุทร (ยกพระหัตถ์ซ้าย) ปางห้ามญาติ (ยกพระหัตถ์ขวา) ปางห้ามสมุทร 
(ยกพระหัตถ์ทั้งสอง) เป็นรูปพระพุทธรูปทรงเครื่องก็มี ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูป ปาง
ห้ามสมุทร และหล่อด้วยทองเหลืองเกือบทั้งสิ้น พระพุทธรูปเหล่านี้ มีทั้งหมด ๙๖ องค์ 
ส่วนใหญ่ ประดิษฐานอยู่ที่ระเบียงรอบ ๆ พระวิหารคต และทราบว่า พระพุทธรูปเหล่านี้
รัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดให้นำมา จากวัดร้างต่าง ๆ ทางหัวเมืองฝ่ายเหนือ และจาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเก็บรวมกันไว้ ณ วัดนี้ ในปัจจุบันพระพุทธรูปเหล่านี้ ทางวัดได้ให้ลงรักปิดทอง สวยงาม เหลืองอร่ามทุกองค์ และเมื่อปี ๒๕๒๔ ได้มีผู้สร้างพระพุทธรูปยืน
ปางประทานพร ถวายไว้ในพระวิหารคตนี้อีก ๑ องค์ ฉะนั้น จึงมีพระพุทธรูปยืน ทั้งหมด ๙๗ องค์ในปัจจุบัน
 
จากหนังสือของดีวัดโสมนัสวิหาร พระศรีสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
 
 หน้ารวมพระพุทธรูป พระประธานในพระวิหาร พระประธานในพระอุโบสถ
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระนิรันตราย พระพุทธรูปยืนโบราณ
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th