หน้าแรก
English Version
  ประวัติวัด
  แผนที่ตั้งวัด
  แผนที่ภายในวัด
  ถาวรวัตถ
  ภาพจิตรกรรม
  ลำดับเจ้าอาวาส
  จำนวนพระสงฆ์
  วันสำคัญทางศาสนา
  ตารางแสดงธรรม
  ร.ร.พระปริยัติธรรม
  ร.ร.พุทธศาสนวันอาทิตย์
  โคลงสุภาษิต
  หนังสือธรรมะ
  ศาสนกิจของเจ้าอาวาส
 
 
 
  
  พระพุทธรูป
คลิกที่ภาพ ชมภาพขนาดใหญ่
พระสัมพุทธโสมนัสวัฒนาวดีนาถบพิตร พระสัมพุทธสิริ
พระประธานในพระวิหาร พระประธานในพระอุโบสถ
อ่านประวัต อ่านประวัต
   
พระนิรันตราย พระโพธิ์ศรีนาค
ในพระอุโบสถ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัด
อ่านประวัต อ่านประวัต
   
พระพุทธรูปยืนโบราณ พระพุทธสีหิงค์จำลอง
ในพระวิหารคต ในตึกสมเด็จ ๘๐ ปี ชั้น ๒
 อ่านประวัติ  
   
พระพุทธรูปฉลองพระองค์ พระพุทธรูปฉลองพระองค์
พระบาทสมเ็ด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี
ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๔ ปฐมบรมราชอัครมเหสีในรัชกาลที่๔
 
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th