ตารางแสดงพระธรรมเทศนา
ณ พระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร
ในวันธรรมสวนะตามปฏิทินปักขคณนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เช้าเวลา ๐๙.๓๐ น.,  เที่ยงเวลา ๑๒.๑๕ น. และบ่ายเวลา ๑๕.๐๐ น.
วันที่ เดือน วัน ขึ้น แรม เดือน ผู้แสดงธรรมภาคเช้า ผู้แสดงธรรมภาคเที่ยง ผู้แสดงธรรมภาคบ่าย
ม.ค. จันทร์ ๑๕ พระสาสนโสภณ พระครูปลัดสัมพันธ์ กนฺโตภาโส พระครูประสิทธิเมธาภรณ์
" อังคาร   พระธรรมเมธาจารย์ พระวรากร ปญฺญาวโร พระวิวัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ
๑๖ " อังคาร ๑๕ พระราชศีลโสภณ พระมงคลชัย ปชฺโชโต พระมหาสุรัตน์ ธิติพโล
๒๔ " พุธ   พระสิริปัญญามุนี พระสุพจน์ ธมฺมรตโน พระมหาสุพร สนฺติกโร
๓๑ " พุธ ๑๕ พระเทพเจติยาจารย์ พระนิมิต ขนฺติพโล พระครูสังฆวุฒิกร(ประสพ)
ก.พ. พฤหัส   พระราชกิตติมงคล พระไพโรจน์ ถิรจิตฺโต พระครูอรรถจริยานุวัตร(สุเทพ)
๑๕ " พฤหัส   พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ พระชินวัฒน์ ชินปุตฺโต พระครูปลัดวิมลวัฒน์(อดุลย์)
๒๓ " ศุกร์   พระครูนิบุณจริยาทร พระทนงศักดิ์ นราสโภ พระมหาเตชนวิทย์ ญาณสุโภ
มี.ค. พฤหัส ๑๕   วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา
" ศุกร์   พระมหาชำนาญ อุปเสโน พระธนิต ฐานวโร พระมหากาญจนพิมพ์ กาญฺจนพิมฺโพ
๑๖ " ศุกร์์ ๑๕ พระครูศรีสุตาลังการ พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติปาโล พระครูใบฎีกาวีระพล วีรพโล
๒๔ " เสาร์ พระสาสนโสภณ พระณัฐภูมิ จิรสุทฺโธ พระมหาชินวัฒน์ อภิภโว
๓๑ " เสาร์์ ๑๕ พระธรรมเมธาจารย์ พระสุชาติ สุชาโต พระมหาชาญชัย อธิปฺปญฺโญ
เม.ย. อาทิตย์ พระราชศีลโสภณ พระจรูญ ปญฺญาวโร พระมหาสุพิน ธมฺมวํโส
๑๕ " อาทิตย์์   พระสิริปัญญามุนี พระสุพรรณ วณฺณโสภโณ พระกิตติคุณ อุตฺตมจารี
๒๓   จันทร์ พระเทพเจติยาจารย์ พระเกริกเกียรติ กิตฺติวโร พระครูวินัยธร ญาณากร อริโย
๓๐ " จันทร์   พระราชกิตติมงคล พระพิสิทธิ์ ป.ปญฺญาวิสิทฺโธ พระมหาพิเชษฐ์ อตฺตานุรกฺขี
พ.ค. อังคาร พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ พระพีรพงศ์ วีรวํโส พระมหาสุวรรณ กุสลจิตฺโต
๑๔ " จันทร์ ๑๕ พระครูนิบุณจริยาทร พระภาคภูมิ กิตฺติทตฺโต พระมหาจักรพรรดิ์ ธมฺมธีโร
๒๒ " อังคาร   พระมหาชำนาญ อุปเสโน พระรุ่งเรือง ปภสฺสโร พระมหาสุนทร ฐิตรตโน
๒๙ " อังคาร ๑๕   วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา
มิ.ย. พุธ   วันอัฏฐมีบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอัฏฐมีบูชา
๑๓ " พุธ   พระครูศรีสุตาลังการ พระประสิทธิ์ นาถปุญฺโญ พระครูประสิทธิเมธาภรณ์
๒๑ " พฤหัส   พระสาสนโสภณ พระครูปลัดสัมพันธ์ กนฺโตภาโส พระวิวัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ
๒๘ " พฤหัส   พระธรรมเมธาจารย์ พระวรากร ปญฺญาวโร พระมหาสุรัตน์ ธิติพโล
ก.ค. ศุกร์   พระราชศีลโสภณ พระมงคลชัย ปชฺโชโต พระมหาสุพร สนฺติกโร
๑๒ " พฤหัส ๑๕ พระสิริปัญญามุนี พระสุพจน์ ธมฺมรตโน พระครูสังฆวุฒิกร(ประสพ)
๒๐ " ศุกร์ ๘/๘ พระเทพเจติยาจารย์ พระนิมิต ขนฺติพโล พระครูอรรถจริยานุวัตร(สุเทพ)
๒๗ " ศุกร์ ๑๕   ๘/๘ วันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชา
ส.ค. เสาร์   ๘/๘ พระราชกิตติมงคล พระนวกะ พระครูปลัดวิมลวัฒน์(อดุลย์)
๑๑ " เสาร์ ๑๕ ๘/๘ พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ พระนวกะ พระมหาเตชนวิทย์ ญาณสุโภ
๑๙ " อาทิตย์   พระครูนิบุณจริยาทร พระนวกะ พระมหากาญจนพิมพ์ กาญฺจนพิมฺโพ
๒๖ " อาทิตย์์ ๑๕ พระมหาชำนาญ อุปเสโน พระนวกะ พระครูใบฎีกาวีระพล วีรพโล
ก.ย. จันทร์   พระครูศรีสุตาลังการ พระนวกะ พระมหาชินวัฒน์ อภิภโว
" อาทิตย์ ๑๔ พระสาสนโสภณ พระนวกะ พระมหาชาญชัย อธิปฺปญฺโญ
๑๗ " จันทร ๑๐ พระธรรมเมธาจารย์ พระนวกะ พระมหาสุพิน ธมฺมวํโส
๒๔ " จันทร ๑๕ ๑๐ พระราชศีลโสภณ พระนวกะ พระกิตติคุณ อุตฺตมจารี
ต.ค. อังคาร ๑๐ พระสิริปัญญามุนี พระนวกะ พระครูวินัยธร ญาณากร อริโย
" อังคาร ๑๕ ๑๐ พระเทพเจติยาจารย์ พระนวกะ พระมหาพิเชษฐ์ อตฺตานุรกฺขี
๑๗ " พุธ   ๑๑ พระราชกิตติมงคล พระนวกะ พระมหาสุวรรณ กุสลจิตฺโต
๒๔ " พุธ ๑๕ ๑๑ พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ พระนวกะ พระมหาจักรพรรดิ์ ธมฺมธีโร
พ.ย. พฤหัส   ๑๑ พระครูนิบุณจริยาทร พระไพโรจน์ ถิรจิตฺโต พระมหาสุนทร ฐิตรตโน
" พฤหัส   ๑๒ พระมหาชำนาญ อุปเสโน พระชินวัฒน์ ชินปุตฺโต พระครูประสิทธิเมธาภรณ์
๑๖ " ศุกร์ ๑๒ พระครูศรีสุตาลังการ พระทนงศักดิ์ นราสโภ พระวิวัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ
๒๒ " พฤหัส ๑๕ ๑๒ พระสาสนโสภณ พระธนิต ฐานวโร พระมหาสุรัตน์ ธิติพโล
๓๐ " ศุกร์   ๑๒ พระธรรมเมธาจารย์ พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติปาโล พระมหาสุพร สนฺติกโร
ธ.ค. ศุกร์์ ๑๕ ๑๒ พระราชศีลโสภณ พระณัฐภูมิ จิรสุทฺโธ พระครูสังฆวุฒิกร(ประสพ)
๑๕ ". เสาร์   พระสิริปัญญามุนี พระสุชาติ สุชาโต พระครูอรรถจริยานุวัตร(สุเทพ)
๒๒ " เสาร์์ ๑๕ พระเทพเจติยาจารย์ พระจรูญ ปญฺญาวโร พระครูปลัดวิมลวัฒน์(อดุลย์)
๓๐ " อาทิตย์   พระราชกิตติมงคล พระสุพรรณ วณฺณโสภโณ พระมหาเตชนวิทย์ ญาณสุโภ
 
มาฆบูชา วันที่ ๑ มีนาคม,  วิสาขบูชา วันที่ ๒๙ พฤษภาคม,  อัฐมีบูชา(ถวายพระเพลิง) วันที่ ๖ มิถุนายน,
อาสาฬหบูชา วันที่ ๒๗ กรกฎาคม,  เข้าพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม,  ปวารณาออกพรรษา วันที่ ๒๔ ตุลาคม,
เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันที่ ๑ สิงหาคม.
 หน้าแรก  ประวัติวัด  แผนที่ตั้ง ถาวรวัตถุ  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ลำดับเจ้าอาวาส   จำนวนพระสงฆ์   วันสำคัญทางศาสนา   วันพระตามปักษ์
ตารางแสดงธรรม  ตารางอบรมกรรมฐาน  พุทธศาสนาวันอาทิตย์  หนังสือธรรมะ  แฟ้มภาพ  บอร์ดสนทนา
© Copyright 2004 Watsomanas.com All Right Reserved.