ตารางแสดงพระธรรมเทศนา
ณ พระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร
ในวันธรรมสวนะตามปฏิทินปักขคณนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เช้าเวลา ๐๙.๓๐ น., เที่ยงเวลา ๑๒.๑๕ น. และบ่ายเวลา ๑๕.๐๐ น.
วันที่ เดือน วัน ขึ้น แรม เดือน ผู้แสดงธรรมภาคเช้า ผู้แสดงธรรมภาคเที่ยง ผู้แสดงธรรมภาคบ่าย
ม.ค. ศุกร์ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ พระวรากร ปญฺญาวโร พระวิวัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ
๑๐ " ศุกร์   พระธรรมเมธาจารย์ พระธนิต ฐานวโร พระมหาสุรัตน์ ธิติพโล
๑๘ " เสาร์   พระราชศีลโสภณ พระมหาทนงศักดิ์ นราสโภ พระครูสังฆวุฒิกร(ประสพ)
๒๔ " ศุกร์   ๑๕ พระเทพเจติยาจารย์ พระมหาอิสราวุธ ฉนฺทโก พระมหากาญจนพิมพ์ กาญฺจนพิมฺโพ
ก.พ. เสาร์   พระราชกิตติมงคล เกริกเกียรติ กิตฺติวโร พระครูใบฎีกาวีระพล วีรพโล
" เสาร์ ๑๕ วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา
๑๖ " อาทิตย์   พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์ พระนพดล อภิชาโน พระมหาชาญชัย อธิปฺปญฺโญ
๒๓ " อาทิตย์   พระครูนิบุณจริยาทร พระมหาพีรพงศ์ วีรวํโส พระมหาสุพิน ธมฺมวํโส
มี.ค. จันทร์   พระมหาชำนาญ อุปเสโน พระภาคภูมิ กิตฺติทตฺโต พระสุพจน์ ธมฺมรตโน
" จันทร์   พระมหาสุพร สนฺติกโร พระรุ่งเรือง ปภสฺสโร พระครูวินัยธร ญาณากร อริโย
๑๗ " อังคาร   พระครูอรรถจริยานุวัตร พระประสิทธิ์ นาถปุญฺโญ พระมหาพิเชษฐ์ อตฺตานุรกฺขี
๒๔ " อังคาร   พระครูศรีสุตาลังการ พระภูดิศ โฆสิตธมฺโม พระไพโรจน์ ถิรจิตฺโต
เม.ย. พุธ   พระครูเมธีธรรมานุยุต พระทรงชัย วชิรจิตฺโต พระมหาชินวัฒน์์ ชินปุตฺโต
" อังคาร ๑๕   สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ พระวรากร ปญฺญาวโร พระจักรพรรดิ์ ธมฺมธีโร
๑๕ " พุธ   พระธรรมเมธาจารย์ พระธนิต ฐานวโร พระมหาสุนทร ฐิตรตโน
๒๒ " พุธ   พระราชศีลโสภณ พระมหาทนงศักดิ์ นราสโภ พระวิวัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ
๓๐ " พฤหัส   พระเทพเจติยาจารย์ พระมหาอิสราวุธ ฉนฺทโก พระมหาสุรัตน์ ธิติพโล
พ.ค. พุธ ๑๕   วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา
๑๔ " พฤหัส   วันอัฏฐมีบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอัฏฐมีบูชา
๒๑ " พฤหัส   ๑๕ พระราชกิตติมงคล พระวรากร ปญฺญาวโร พระครูสังฆวุฒิกร(ประสพ)
๒๙ " ศุกร์   พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์ พระธนิต ฐานวโร พระมหากาญจนพิมพ์ กาญฺจนพิมฺโพ
มิ.ย. ศุกร์ ๑๕   พระครูนิบุณจริยาทร พระมหาทนงศักดิ์ นราสโภ พระครูใบฎีกาวีระพล(ทอง) วีรพโล
๑๓ " เสาร์   พระมหาชำนาญ อุปเสโน พระมหาอิสราวุธ ฉนฺทโก พระมหาชินวัฒน์ อภิภโว
๒๐ " เสาร์   ๑๕ พระมหาสุพร สนฺติกโร เกริกเกียรติ กิตฺติวโร พระมหาชาญชัย อธิปฺปญฺโญ
๒๘ " อาทิตย์   พระครูอรรถจริยานุวัตร พระพิสิทธิ์ ป. ปญฺญวิสิทฺโธ พระมหาสุพิน ธมฺมวํโส
ก.ค. อาทิตย์ ๑๕   วันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชา
๑๓ " จันทร์   พระครูเมธีธรรมานุยุต พระนวกะ พระสุพจน์ ธมฺมรตโน
๒๐ " จันทร์   ๑๕ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ พระนวกะ พระครูวินัยธร ญาณากร อริโย
๒๘ " อังคาร   พระธรรมเมธาจารย์ พระนวกะ พระมหาพิเชษฐ์ อตฺตานุรกฺขี
ส.ค. อังคาร ๑๕   พระราชศีลโสภณ พระนวกะ พระไพโรจน์ ถิรจิตฺโต
๑๒ " พุธ   พระเทพเจติยาจารย์ พระนวกะ พระมหาชินวัฒน์์ ชินปุตฺโต
๑๘ " อังคาร   ๑๔ พระราชกิตติมงคล พระนวกะ พระมหาจักรพรรดิ์ ธมฺมธีโร
๒๖ " พุธ   ๑๐ พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์ พระนวกะ พระมหาสุนทร ฐิตรตโน
ก.ย. พุธ ๑๕   ๑๐ พระครูนิบุณจริยาทร พระนวกะ พระวิวัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ
๑๐ " พฤหัส   ๑๐ พระมหาชำนาญ อุปเสโน พระนวกะ พระมหาสุรัตน์ ธิติพโล
๑๗ " พฤหัส   ๑๕ ๑๐ พระมหาสุพร สนฺติกโร พระนวกะ พระครูสังฆวุฒิกร(ประสพ)
๒๕ " ศุกร์   ๑๑ พระครูอรรถจริยานุวัตร พระนวกะ พระมหากาญจนพิมพ์ กาญฺจนพิมฺโพ
ต.ค. ศุกร์ ๑๕   ๑๑ พระราชกิตติมงคล พระนวกะ/ออกพรรษา พระราชกิตติมงคล
๑๐ " เสาร์   ๑๑ พระครูอรรถจริยานุวัตร พระนพดล อภิชาโน พระครูใบฎีกาวีระพล(ทอง) วีรพโล
๑๖ " ศุกร์   ๑๔ ๑๑ พระครูเมธีธรรมานุยุต พระมหาพีรพงศ์ วีรวํโส พระมหาชินวัฒน์ อภิภโว
๒๔ " เสาร์   ๑๒ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ พระภาคภูมิ กิตฺติทตฺโต พระมหาชาญชัย อธิปฺปญฺโญ
๓๑ " เสาร์ ๑๕   ๑๒ พระธรรมเมธาจารย์ พระรุ่งเรือง ปภสฺสโร พระมหาสุพิน ธมฺมวํโส
พ.ย. อาทิตย์   ๑๒ พระราชศีลโสภณ พระภูดิศ โฆสิตธมฺโม พระสุพจน์ ธมฺมรตโน
๑๕ " อาทิตย์   ๑๕ ๑๒ พระเทพเจติยาจารย์ พระทรงชัย วชิรจิตฺโต พระครูวินัยธร ญาณากร อริโย
๒๓ " จันทร์   พระราชกิตติมงคล พระวรากร ปญฺญาวโร พระมหาพิเชษฐ์ อตฺตานุรกฺขี
๓๐ " จันทร์ ๑๕   พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์ พระธนิต ฐานวโร พระไพโรจน์ ถิรจิตฺโต
ธ.ค. อังคาร   พระครูนิบุณจริยาทร พระมหาทนงศักดิ์ นราสโภ พระมหาชินวัฒน์์ ชินปุตฺโต
๑๔ ". จันทร์   ๑๔ พระมหาชำนาญ อุปเสโน พระมหาอิสราวุธ ฉนฺทโก พระมหาจักรพรรดิ์ ธมฺมธีโร
๒๒ " อังคาร   พระมหาสุพร สนฺติกโร เกริกเกียรติ กิตฺติวโร พระมหาสุนทร ฐิตรตโน
๒๙ " อังคาร ๑๕   พระครูอรรถจริยานุวัตร พระพิสิทธิ์ ป. ปญฺญวิสิทฺโธ พระวิวัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ
 
มาฆบูชา วันที่ ๘ กุมภาพันธ์,  วิสาขบูชา วันที่ ๖ พฤษภาคม,  อัฐมีบูชา(ถวายพระเพลิง) วันที่ ๑๔ พฤษภาคม,
อาสาฬหบูชา วันที่ ๕ กรกฎาคม,  เข้าพรรษา วันที่ ๖ กรกฎาคม,
เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันที่ ๑๐ กรกฎาคม.
 ปวารณาออกพรรษา วันที่ ๒ ตุลาคม, นมัสการพระปฐมเจดีย์ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน
 หน้าแรก  ประวัติวัด  แผนที่ตั้ง ถาวรวัตถุ  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ลำดับเจ้าอาวาส   จำนวนพระสงฆ์   วันสำคัญทางศาสนา   วันพระตามปักษ์
ตารางแสดงธรรม  ตารางอบรมกรรมฐาน  พุทธศาสนาวันอาทิตย์  หนังสือธรรมะ  แฟ้มภาพ  บอร์ดสนทนา
© Copyright 2004 Watsomanas.com All Right Reserved.