หมวดทั่วไป  
ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๒๒๗
คิหิปฏิบัติ มิลินทปัญหา ทศชาติชาดก
ทศพิธราชธรรม โอวาทสมเด็จทับ พุทฺธสิริ  
     
  หมวด ๒  
 (๑) ธรรมะมีอุปการะมาก ๒ (๒) ธรรมเป็นโลกบาล ๒ (๓) ธรรมอันทำให้งาม ๒
 (๔) บุคคลหาได้ยาก ๒ (๕) อริยบุคคล ๒ (๖) กัมมัฏฐาน ๒
(๗) กาม ๒ (๘) ทิฏฐิ ๒ (๙) เทสนา ๒
(๑๐) ธรรม ๒ (๑๑) ธรรม ๒ (๑๒) ธรรม ๒
(๑๓) นิพพาน ๒ (๑๔) บูชา ๒ (๑๕) ปฏิสันถาร ๒
(๑๖) ปริเยสนา ๒ (๑๗) ปาพจน์ ๒ (๑๘)รูป ๒
(๑๙) วิมุตติ ๒ (๒๐) สังขาร ๒ (๒๑) สมาธิ ๒
(๒๒) สุข ๒ (๒๓) สุข ๒ (๒๔) สุทธิ ๒
     
  หมวด ๓  
(๒๕) รตนะ ๓ (๒๖) คุณของรตนะ ๓ (๒๗) อาการที่พระพุทธเจ้าสั่งสอน ๓
(๒๘) โอวาทพระพุทธเจ้า ๓ (๒๙) ทุจริต ๓ (๓๐) กายทุจริต ๓
(๓๑) วจีทุจริต ๔ (๓๒) มโนทุจริต ๓ (๓๓) สุจริต ๓
(๓๔) กายสุจริต ๓ (๓๕) วจีสุจริต ๔ (๓๖) มโนสุจริต ๓
(๓๗) อกุศลมูล ๓ (๓๘) กุศลมูล ๓ (๓๙) สัปปุริสบัญญัติ ๓
(๔๐) อปัณณกปฏิปทา ๓ (๔๑) บุญกิริยาวัตถุ ๓ (๔๒) สามัญญลักษณะ ๓
(๔๓)อกุศลวิตก ๓ (๔๔) กุศลวิตก ๓ (๔๕)อัคคิ [ไฟ ๓]
(๔๖) อัตถะประโยชน์ ๓ (๔๗) อธิปเตยยะ ๓ (๔๘) อนุตตริยะ ๓
(๔๙) อภิสังขาร ๓ (๕๐) อาสวะ ๓  (๕๑) กรรม ๓
(๕๒) ทวาร ๓ (๕๓) ญาณ ๓ (๕๔) ญาณ ๓
(๕๕) ตัณหา ๓ (๕๖) ทิฏฐิ ๓ (๕๗) เทพ ๓
(๕๘) ธรรมนิยาม ๓ (๕๙) นิมิตต์ ๓ (๖๐) ภาวนา ๓
(๖๑) ปริญญา ๓ (๖๒) ปหาน ๓ (๖๓) ปาฏิหาริยะ ๓
(๖๔) ปิฎก ๓ (๖๕) พุทธจริยา ๓ (๖๖) ภพ ๓
(๖๗) โลก ๓ (๖๘) โลก ๓ (๒) (๖๙) วัฏฏะ [วน] ๓
(๗๐) วิชชา ๓ (๗๑) วิโมกข์ ๓ (๗๒) สมาธิ ๓
(๗๓) วิเวก ๓ (๗๔) สังขตลักษณะ ๓ (๗๕) สังขาร ๓
(๗๖) สัทธรรม ๓ (๗๗) สมบัติ ๓ (๗๘) สิกขา ๓
(๗๙) โสดาบัน ๓    
     
  หมวด ๔  
(๘๐)วุฑฒิ ๔ (๘๑) จักร ๔ (๘๒) อคติ ๔
(๘๓)อันตรายของภิกษุสามเณรใหม่ ๔ (๘๔) ปธาน ๔ (๘๕) อธิษฐานธรรม ๔
(๘๖) อิทธิบาท ๔ (๘๗) ควรทำความไม่ประมาทใน๔ สถาน (๘๘) ควรทำความไม่ประมาทใน๔สถาน
(๘๙) ปาริสุทธิศีล ๔ (๙๐) อารักขกัมมัฏฐาน ๔ (๙๑) พรหมวิหาร ๔
(๙๒) สติปัฏฐาน ๔ (๙๓) ธาตุกัมมัฏฐาน ๔ (๙๔) อริยสัจ ๔
(๙๕) อบาย ๔ (๙๖) อปัสเสนธรรม ๔ (๙๗) อัปปมัญญา ๔
(๙๘) พระอรหันต์ ๔ (๙๙) พระอริยบุคคล ๔ (๑๐๐) อริยวงศ์ ๔
(๑๐๑) อรูป ๔ (๑๐๒) อวิชชา ๔ (๑๐๓) อาหาร ๔
(๑๐๔) อุปาทาน ๔ (๑๐๕) โอฆะ ๔ (๑๐๖) กิจในอริยสัจ ๔
(๑๐๗) ฌาน ๔ (๑๐๘) ทักขิณาวิสุทธิ ๔ (๑๐๙) ธรรมสมาทาน ๔
(๑๑๐) บริษัท ๔(๑) (๑๑๑) บริษัท ๔(๒) (๑๑๒) บุคคล ๔
(๑๑๓) ปฏิปทา ๔ (๑๑๔) ปฏิสัมภิทา ๔ (๑๑๕) ภูมิ ๔
(๑๑๖) มรรค ๔ (๑๑๗) ผล ๔ (๑๑๘) โยนิ ๔
(๑๑๙) วรรณะ ๔ (๑๒๐) วิบัติ ๔ (๑๒๑) เวสารัชชญาณ ๔
     
  หมวด ๕  
(๑๒๒) อนันตริยกรรม ๕ (๑๒๓) อภิณหปัจจเวกขณ์ ๕ (๑๒๔) เวสารัชชกรณธรรม ๕
(๑๒๕) องค์แห่งภิกษุใหม่ ๕ (๑๒๖) องค์แห่งพระธรรมกถึก ๕ (๑๒๗) ธัมมัสสวนานิสงส์ ๕
(๑๒๘) พละ ๕ (๑๒๙) นิวรณ์ ๕ (๑๓๐) ขันธ์ ๕
(๑๓๑) อนุปุพพีกถา ๕ (๑๓๒) กามคุณ ๕ (๑๓๓) จักขุ ๕
(๑๓๔) ธรรมขันธ์ ๕ (๑๓๕) ปีติ ๕ (๑๓๖) มัจฉริยะ ๕
(๑๓๗) มาร ๕ (๑๓๘) วิญญาณ ๕ (๑๓๙) วิมุตติ ๕
(๑๔๐) เวทนา ๕ (๑๔๑) สังวร ๕ (๑๔๒) สุทธาวาส ๕
(๑๔๓) พระอนาคามี ๕    
     
  หมวด ๖  
(๑๔๔) คารวะ ๖ (๑๔๕) สาราณิยธรรม ๖ (๑๔๖) อายตนะภายใน ๖
(๑๔๗) อายตนะภายนอก ๖ (๑๔๘) วิญญาณ ๖ (๑๔๙) สัมผัส ๖
(๑๕๐) เวทนา ๖ (๑๕๑) ธาตุ ๖ (๑๕๒) อภิญญา ๖
(๑๕๓) อภิฐาน ๖ [ฐานะอย่างหนัก] (๑๕๔) จริต ๖ (๑๕๕) ธรรมคุณ ๖
(๑๕๖) ปิยรูป สาตรูป หมวดละหก ๑๐ หมวด (๑๕๗) สวรรค์ ๖ ชั้น  
     
  หมวด ๗  
(๑๕๘) อปริหานิยธรรม ๗ (๑๕๙) อริยทรัพย์ ๗ (๑๖๐) สัปปุริสธรรม ๗
(๑๖๑) สัปปุริสธรรมอีก ๗ (๑๖๒) โพชฌงค์ ๗ (๑๖๓) อนุสัย ๗
(๑๖๔) เมถุนสังโยค ๗ (๑๖๕) วิญญาณฐิติ ๗ (๑๖๖) วิสุทธิ ๗
     
  หมวด ๘  
(๑๖๗) โลกธรรม ๘ (๑๖๘) ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘(๑) (๑๖๙) ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘(๒)
(๑๗๐) มรรคมีองค์ ๘ (๑๗๑) อริยบุคคล ๘ (๑๗๒) อวิชชา ๘
(๑๗๓) วิชชา ๘ (๑๗๔) สมาบัติ ๘
     
  หมวด ๙  
(๑๗๕) มละ ๙ (๑๗๖) อนุบุพพวิหาร ๙ (๑๗๗) พุทธคุณ ๙
(๑๗๘) มานะ ๙ (๑๗๙) โลกุตตรธรรม ๙ (๑๘๐) วิปัสสนาญาณ ๙
(๑๘๑) สังฆคุณ ๙ (๑๘๒) สัตตาวาส ๙  
     
  หมวด ๑๐  
(๑๘๓) อกุศลกรรมบถ ๑๐ (๑๘๔) กุศลกรรมบท ๑๐ (๑๘๕) บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
(๑๘๖) ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณา ๑๐ (๑๘๗) นาถกรณธรรม ๑๐ (๑๘๘) กถาวัตถุ ๑๐
(๑๘๙) อนุสสติ ๑๐ (๑๙๐) อันตคาหิกทิฏฐิ ๑๐ (๑๙๑) ทสพลญาณ ๑๐
(๑๙๒) บารมี ๑๐ (๑๙๓) มิจฉัตตะ ความเป็นผิด ๑๐ (๑๙๔) สัมมัตตะ ความเป็นถูก ๑๐.
(๑๙๕) สังโยชน์ ๑๐ (๑) (๑๙๖) สังโยชน์ ๑๐ (๒) (๑๙๗) สัญญา ๑๐
(๑๙๘) สัทธรรม ๑๐  
     
  หมวดปกิณณกะ  
(๑๙๙) ปัจจยาการ ๑๑ (ปฏิจจสมุปบาท) (๑๒๐) ปัจจยาการ ๑๑(๒)(ปฏิจจสมุปบาท) (๑๒๑) กรรม ๑๒
(๑๒๒) ธุดงค์ ๑๓ (๑๒๓) จรณะ ๑๕  
 
คัดลอกจากซีดีรอมพระไตรปิฎก
 
 หน้าแรก  ประวัติวัด  แผนที่ตั้ง ถาวรวัตถุ  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ลำดับเจ้าอาวาส   จำนวนพระสงฆ์   วันสำคัญทางศาสนา   วันพระตามปักษ์
ตารางแสดงธรรม  ตารางอบรมกรรมฐาน  พุทธศาสนาวันอาทิตย์  หนังสือธรรมะ  แฟ้มภาพ  บอร์ดสนทนา
© Copyright 2004 Watsomanas.com All Right Reserved.