ประกาศวัดโสมนัสวิหาร
เรื่อง วันพระ(วันฟังธรรม)
เนื่องด้วย ในปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างหนักอีกช่วงหนึ่งของประเทศไทย เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อสนองตอบนโยบาย ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ทางวัดโสมนัสวิหาร จึงของด การให้พุทธศาสนิกชน มาร่วมฟังธรรมในพระวิหาร จะมีเพียงการไลฟ์สด ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน