ประกาศวัดโสมนัสราชวรวิหาร
 
 
ประกาศกิจกรรมวิสาขบูชา
๐๘.๐๐ น. พระภิกษุสามเณรทำวัตรเข้าในพระอุโบสถ
๐๙.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา(ไลท์สด)
๑๓.๐๐ น. พระภิกษุฟังพระปาฏิโมกข์
๑๙.๐๐ น. -พระภิกษุสามเณรเวียนเทียน
  -ทำวัตรเย็นในพระวิหาร
  -แสดงพระธรรมเทศนา(ไลท์สด)
   
ช่วงนี้โรคยังระบาดหนัก ฉะนั้นแล้ว จึงของดให้คฤหัสถ์เข้าร่วมพิธี
ขอให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมเวียนเทียนออนไลน์ได้ที่
www.เวียนเทียนออนไลน์.com