ประกาศวัดโสมนัสราชวรวิหาร
ประกาศ
เรื่อง การปิดวัด
ปัจจุบัน สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท ๑๙ ได้กลับมาทวีความรุนแรงอีกครั้งหนึ่ง
ฉะนั้นแล้ว เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน ทางวัดโสมนัสราชวรวิหาร จึงขอปิดวัด ไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมฟังเทศน์ จะมีแต่การไลท์สดทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
หากท่านมีความจำเป็นต้องติดต่อกับทางวัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาด ของทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด คือ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อย ๆ