สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี
ปฐมบรมราชอัครมเหสี ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๔
บรรจงวาดโดย อาจารย์สมภพ บุตราช
โดยทุน
จากศรัทธาของพระเถรานุเถระและญาติโยมทั่วไป
 
ประวัติผู้วาดภาพ
อาจารย์สมภพ บุตราช
เกิดที่ จังหวัดมหาสารคาม ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐
สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน, โรงเรียนเพาะช่าง, และคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
งานสังคมสงเคราะห์...เป็นอาจารย์สอนพิเศษ สาขาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานประจำ...ศิลปินอิสระ

 

 หน้าแรก  ประวัติวัด  แผนที่ตั้ง ถาวรวัตถุ  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ลำดับเจ้าอาวาส   จำนวนพระสงฆ์   วันสำคัญทางศาสนา   วันพระตามปักษ์
ตารางแสดงธรรม  ตารางอบรมกรรมฐาน  พุทธศาสนาวันอาทิตย์  หนังสือธรรมะ  แฟ้มภาพ  บอร์ดสนทนา
© Copyright 2004 Watsomanas.com All Right Reserved.