หน้าแรก
English Version
  ประวัติวัด
  แผนที่ตั้งวัด
  แผนที่ภายในวัด
  ถาวรวัตถ
  ภาพจิตรกรรม
  ลำดับเจ้าอาวาส
  จำนวนพระสงฆ์
  วันสำคัญทางศาสนา
  ตารางแสดงธรรม
  ร.ร.พระปริยัติธรรม
  ร.ร.พุทธศาสนวันอาทิตย์
  โคลงสุภาษิต
  หนังสือธรรมะ
  ศาสนกิจของเจ้าอาวาส
 
 
 
  
ตารางอบรมกรรมฐาน
รายการอบรมกรรมฐานและศาสนกิจที่ต้องปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๓
ของ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณโณ ป.ธ.๙ ,ศน.บ.,MA.)
เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร
และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธรรมยุต)
วันที่ เดือน รายการปฎิบัติศาสนกิจ
๑๗ ก.พ.
บำเพ็ญกุศลประจำปี วันมรณภาพ เจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺมมหาเถร) ณ ตึก ๘๐ ปี คณะ ๖
ก.พ.
วันมาฆบูชา มีการฟังธรรมในช่วงเช้า ปฎิบัติธรรมในช่วงกลางวัน เวียนเทียนตอนเย็น และแสดงธรรมตลอดคืนยันรุ่ง
๑๐-๑๔ มี.ค. ตรวจบาลีสนามหลวงประจำปี(แรม ๒ ค่ำ เดือน ๔) ณ วัดสามพระยา
๑-๑๒ เม.ย.
อบรมกรรมฐาน หลักสูตร ๑๕ วัน แก่นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดเขาบรรจบ อ.มะขาม จ.จันทบุรี
๑๕ พ.ค.
บำเพ็ญกุศลประจำปีอุทิศ โยมบิดามารดา ที่บ้านดอนคัน ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา
พ.ค.
วันวิสาขบูชา มีการฟังธรรมในช่วงเช้า ปฎิบัติธรรม ในช่วงกลางวัน เวียนเทียนตอนเย็น และแสดงธรรมตลอดคืนยันรุ่ง
๑๔ พ.ค.
วันอัฏมีบูชา(วันถวายพระเพลิง) มีการฟังธรรมในช่วงเช้า ปฎิบัติธรรมในช่วงกลางวัน เวียนเทียนตอนเย็น และแสดงธรรมตลอดคืนยันรุ่ง
๒๔ มิ.ย. ทำบุญวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ ๘๔ ปี ณ พระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร

ก.ค.
วันอาสาฬหบูชา มีการแสดงธรรมตอนเช้า ปฏิบัติธรรมในช่วงกลางวัน เวียนเทียน และตอนกลางคืน มีการแสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
ก.ค. วันเข้าพรรษา
๑๐ ก.ค.
ทำวัตรเย็น และเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (ธรรมยุต) ตรงกับวันแรม ๕ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี.
ต.ค. ปวารณาออกพรรษา
พ.ย.
บำเพ็ญกุศลประจำปี อุทิศถวาย อดีตเจ้าอาวาส และพระเถรบูรพาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร ณ พระวิหารใหญ่
๑๒ พ.ย.
นมัสการพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
 
ระเบียบการปฏิบัติตน และกำหนดการฝึกอบรมประจำวัน
   วัดโสมนัสวิหาร มีการฝึกอบรมกรรมฐาน ซึ่งดำเนินการอบรม ตลอดรายการ โดยพระสาสนโสภณ เจ้าอาวาส เป็นระยะเวลา ๗ วัน ทั้งนี้หลักสูตรชั้นต้น จะฝึกในกรุงเทพ ฯ (ที่วัด) โดยมาเช้ากลับเย็น เป็นเวลาประมาณ ๖-๗ ชั่วโมงต่อต่อวัน (๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.) เพื่อเปิดโอกาส ให้แก่ผู้ที่ไม่อาจ จะทิ้งบ้านไปค้างคืนที่วัดได้ อย่างไรก็ดี ทางวัดก็มีที่พักค้างคืนให้จำนวนหนึ่ง
ผู้จะเข้าฝึกอบรมกรรมฐานในชั้นนี้ควรปฏิบัติดังนี้
๑.
ทำตนให้ว่างจากการทำงาน โดยทำธุระให้เสร็จก่อน หรือเลื่อนธุระให้พ้น ช่วงจะอบรม เพื่อไม่ให้กังวล
๒. ตั้งใจมาทุกวันให้ตรงเวลา อย่าขาดหรือมาสาย เพื่อไม่รบกวนผู้อื่นที่ปฏิบัติ
๓. รับประทานอาหารเช้าแต่พอประมาณ
๔.
ทุกท่านต้องแต่งชุดขาวสุภาพ ไม่ควรใส่เสื้อยืด สำหรับสตรี ห้ามนุ่งกระโปรงสั้นหรือกางเกง
๕. ตั้งใจรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ ไม่คุยขณะปฏิบัติ สำรวมกาย วาจา ใจให้มาก
๖. หากมีข้อสงสัยให้เรียนถามอาจารย์ได้ตลอดเวลา
  ควรเตรียมตัวและใจให้พร้อมเพื่อเข้าฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง จริงจังตลอด ๗ วัน
๘.
ไม่ควรใช้นาฬิกาที่มีเสียงปลุก หรือบอกนาทีและชั่วโมง เพราะจะรบกวนผู้นั่งใกล้เคียง
๙.
สุภาพสตรี หากต้องการพักที่สำนักชีวัดโสมนัสวิหาร ก็ติดต่อได้ไม่เกิน ๕๐ คน โดยการบวชเนกขัมมะ ส่วนสุภาพบุรุษ ถ้าต้องการพักที่วัด ก็พักได้ไม่เกิน ๑๐ คน เพราะสถานที่มีจำกัด
๑๐. ไม่ควรนำเด็กมาด้วยเพราะจะทำให้เป็นภาระ
 
กำหนดการฝึกอบรมประจำวัน
เวลา
กำหนดการ
๙.๐๐ - ๙.๒๐ น. บูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์และสมาทานศีล
๙.๒๐ - ๙.๕๐ น. บรรยายธรรม
๙.๕๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝึกจิตตภาวนา (นั่งสมาธิสลับการเดินจงกรม)
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน (มีอาหารเลี้ยง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งแบบธรรมดา และมังสวิรัติ)
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. บรรยายธรรม
๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ฝึกจิตตภาวนา (นั่งสมาธิ สลับการเดินจงกรม) มีช่วงพักระยะเวลา ประมาณ ๑๕ นาที และช่วงท้ายสุด มีการสวดอุทิศส่วนกุศล และแผ่เมตตาประจำวัน
 
ศาสนกิจที่ทำติดต่อกันรายเดือนหรือที่ต้องปฏิบัติตลอดปี
๑.
อบรมกรรมฐานทุกวันพระตามปักษ์ เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.
๒.
พบศิษย์กรรมฐานรุ่นต่างๆ เดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อทบทวนและเพิ่มเติมการปฏิบัติทุกวันเสาร์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ของทุกเดือน
๓.
แสดงธรรมในวันธรรมสวนะ(วันพระตามปักษ์)ในพระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร ทั้งภาคเช้า (๐๙.๓๐ น.) และภาคบ่าย (๑๕.๐๐ น.) รวม ๑๕ ครั้ง (ตามตารางแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะ ประจำปี ของวัดโสมฯ)
๔.
บรรยายธรรมและนำปฏิบัติกรรมฐานแก่อุบาสกอุบาสิกาและศิษย์กรรมฐาน ที่พระวิหารวัดโสมนัสวิหาร เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ทุกวันพระตามปักข์ ตลอดพรรษา
๕.
สอนวิชากรรมฐานแก่พระภิกษุนักศึกษาชั้นปริญญาโท ที่บัญฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
๖.
ทบทวนกรรมฐาน ทุกวันพระตามปักขคณนา และทุกวันเสาร์ที่ ๑ และ ๓ ของทุกเดือน
จึงขอแจ้งให้คณะศิษย์และท่านผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน
 
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์
 
การสมัครเข้ารับการอบรมกรรมฐาน
สมัครได้ที่วัดโสมนัสวิหาร ก่อนการอบรม ๑๕ วัน
จำนวนผู้เข้าอบรมที่รับสมัคร รุ่นละไม่เกิน ๒๕๐ คน ไม่รับผู้ที่อายุต่ำกว่า ๑๔ ปี
วันเวลา และสถานที่รับสมัคร กรุณาติดต่อที่

๑. กุฏิสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ข้างพระอุโบสถ โทร. ๐๒-๒๘๑-๗๙๔๔ โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๖๐๔๒
๒. สำนักชี วัดโสมนัสวิหาร โทร. ๐๒-๒๘๑-๓๐๒๔
 
กำหนดการในบางเดือน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง แต่โดยมากจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th