แผนผังภายในวัดโสมนัสราชวรวิหาร
๑. พระวิหารใหญ่และวิหารคต ๑๘. ตึก ๘๐ ปีสมเด็จพระวันรัต(จับ ฐิตธัมมเถระ)
๒. พระเจดีย์องค์ใหญ่ ๑๙. หอกลอง(ซ้าย) หอระฆัง(ขวา)
๓. พระอุโบสถ ๒๐. เมรุฌาปนสถานกองทัพบก
๔. กุฏิสำนักงานกรรมฐาน ๒๐-๑. ศาลา ๑
๕. ตึก ๑๕๐ ปี(กุฏิเจ้าอาวาส) ๒๐-๒. ศาลา ๒
๖. โรงเรียนพระปริยัติธรรม(สาลักษณาลัย) ๒๐-๓. ศาลา ๓
๗. สำนักงานผลประโยชน์วัด ๒๐-๔. ศาลา ๔
๘. ศาลาสถิตยุทธการ ๒๐-๕. ศาลา ๕
๙. ศาลาจตุรมุขหน้าวัด ๒๐-๖. ศาลา ๖
๑๐. หมู่กุฏิคณะ๑ ๒๐-๗. ศาลา ๗
๑๑. หมู่กุฏิคณะ๒ ๒๐-๘. ศาลา ๘
๑๒. หมู่กุฏิคณะ๓ ๒๐-๙. ศาลา ๙
๑๓. พระเจดีย์มอญ ๒๐-๑๐. ศาลา ๑๐
๑๔.หมู่กุฏิคณะ๔ ๒๑. กองการฌาปนกิจกองทัพบก
๑๕. หมู่กุฏิคณะ๕ ๒๒. สุสานเก็บศพ
๑๖. หมู่กุฏิคณะ๖ ๒๓. โรงเรียนวัดโสมนัสวิหาร(ประถม)
๑๗. หอพระไตรปิฏก ๒๔. ศาลา ๒๐๐ ปี(พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
๒๕. สำนักชีวัดโสมนัสวิหาร
 หน้าแรก  ประวัติวัด  แผนที่ตั้ง ถาวรวัตถุ  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ลำดับเจ้าอาวาส   จำนวนพระสงฆ์   วันสำคัญทางศาสนา   วันพระตามปักษ์
ตารางแสดงธรรม  ตารางอบรมกรรมฐาน  พุทธศาสนาวันอาทิตย์  หนังสือธรรมะ  แฟ้มภาพ  บอร์ดสนทนา
© Copyright 2004 Watsomanas.com All Right Reserved.