หน้าแรก
English Version
  ประวัติวัด
  แผนที่ตั้งวัด
  แผนที่ภายในวัด
  ถาวรวัตถ
  ภาพจิตรกรรม
  ลำดับเจ้าอาวาส
  จำนวนพระสงฆ์
  วันสำคัญทางศาสนา
  ตารางแสดงธรรม
  ร.ร.พระปริยัติธรรม
  ร.ร.พุทธศาสนวันอาทิตย์
  โคลงสุภาษิต
  หนังสือธรรมะ
  ศาสนกิจของเจ้าอาวาส
 
 
 
  
ประวัติพระสุปฏิปันโน
หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล หลวงปู่บุดดา ถาวโร หลวงปู่ขาว อนาลโย
หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น หลวงปู่บุดดา หลวงปู่ขาว
กันฺตสีโล ภูริทัตโต ถาวโร อนาลโย
สมเด็จพระสังฆราช ท่านพุทธทาส หลวงปู่ดูลย์ อตุโล หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
สมเด็จพระญาณสังวร ท่านพุทธทาส หลวงปู่ดูลย์ หลวงปู่เทสก์ี
(เจริญ สุวัฒฑโน) อินทปัญโญ อตุโล เทสรังสี
พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ หลวงพ่อชา สุภัทโท หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
พ่อท่านคล้าย หลวงพ่อชา หลวงตามหาบัว หลวงปู่สิม
จันทสุวัณโณ สุภัทโท ญาณสัมปันโน พุทธาจาโร
       
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th