หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
 
 
 
  
ประวัิติพระสุปฏิปันโน
หลวงพ่อชา สุภัทโท
วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ชาติภูมิ

     นามเดิมชื่อ ชา นามสกุล ช่วงโชติ กำเนิด ๑๗ มิ.ย. ๒๔๖๑. สถานที่เกิด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
     อุปสมบท ณ วัดก่อใน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๔๘๒ โดยมี พระครูอินทรสารคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ สมณศักดิ์ พระโพธิญาณเถร (มรณภาพ
๑๖ ม.ค. ๒๕๓๕ อายุ ๗๔ ปี ๕๓ พรรษา)

การแสวงหาธรรมและปฏิปทา

     หลวงปู่ เกิดในครอบครัวที่อบอุ่น มั่งคั่ง และมักเกื้อหนุนสงเคราะห์ ผู้ยากไร้อยู่เสมอ. ท่านเป็นเด็กวัด ตั้งแต่อายุยังน้อย และได้บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดบ้านก่อ เมื่ออายุได้ ๑๓ ปี ลาสิกขาเมื่ออายุได้ ๑๖ ปี. แต่อย่างไรก็ตาม เมื่ออายุได้ ๒๑ ปี หลวงปู่ได้เข้าพิธีอุปสมบท เป็นพระภิกษุ ณ วัดก่อใน. จนกระทั่งต้นปี พ.ศ. ๒๔๘๙ หลวงปู่จึงได้เริ่มออกธุดงค์ ไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อหาครูบาอาจารย์ เป็นที่พึ่ง และได้เข้ากราบนมัสการ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่วัดหนองผือ นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร. พระอาจารย์มั่น ได้ให้โอวาท และปรารภเรื่องนิกายว่า "ถ้าถือพระวินัย เป็นหลัก ก็ไม่ต้องสงสัย ในนิกายทั้งสอง ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็น ต้องญัตติเข้าธรรมยุตินิกาย ด้วยทางมหานิกาย จำเป็นต้องมีพระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบเช่นเดียวกัน". ด้วยเหตุนี้เอง หลวงปู่ จึงมิได้ขอญัตติเป็นธรรมยุติ เช่นเดียวกับศิษย์ของพระอาจารย์มั่นทั้งหลาย. หลังจากเข้ากราบนมัสการ พระอาจารย์มั่นแล้ว ท่านเกิดศรัทธาเลื่อมใสยิ่งนัก ถึงกับเปรียบเทียบว่า "คนตาดีเมื่อพบดวงไฟ ก็มองเห็นแสงสว่าง. ส่วนคนตาบอดนั้น ถึงจะนั่งเฝ้าดวงไฟ ก็มองไม่เห็นอะไร". ข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ ของพระอาจารย์มั่น ได้ถูกนำมาเป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติสำหรับพระเณร. เมื่อหลวงปู่ได้กลับมา พัฒนาวัดหนองป่าพง ในช่วงบั้นปลายชีวิต จนกระทั่งมีชื่อเสียง ขจรไกลไปถึงต่างแดน. มีชาวต่างประเทศ เลื่อมใสศรัทธา ขอบวชกับหลวงปู่ เป็นจำนวนมาก ท่านจึงได้สร้าง วัดป่านานาชาติ เพื่อให้ภิกษุชาวต่างชาติ ได้มีโอกาสใช้เป็นที่พำนัก ฝึกปฏิบัติธรรม. นอกจากนั้น ยังได้สร้างวัดสาขา ของวัดหนองป่าพง เพื่อเผยแพร่พระศาสนา ไปยังทั่วทุกภาคของประเทศ. จึงนับได้ว่าหลวงปู่ เป็นผู้มีพระคุณอย่างใหญ่หลวง ต่อศาสนิกชนทั้งหลาย ควรแก่การเทิดทูนบูชายิ่ง. 

ธรรโมวาท

     "โลกนี้ มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยไป จะอยู่ที่โน่นก็เปลี่ยนแปลง อยู่ที่นี่หรือที่ไหน ก็เปลี่ยนแปลง เพราะพวกเราทั้งหลายอยู่ได้ ด้วยการเปลี่ยนแปลง. ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง เราก็อยู่ไม่ได้ หายใจออกมาแล้ว ก็เปลี่ยนเป็นหายใจเข้า แล้วก็หายใจออก ไม่เช่นนั้นก็อยู่ไม่ได้ ออกไปหมดก็อยู่ไม่ได้ ลมเข้ามาแล้วไม่ออกก็อยู่ไม่ได้. เราทั้งหลาย อยู่ในโลกนี้ก็เป็นของโลก มันเป็นของ ๆ โลก ไม่ควรทำความน้อยใจ ไม่ควรทำความเสียใจใด ๆ เราต้องเป็นผู้มีจิตใจ เข้มแข็ง จะตกไปอยู่ที่ไหน ก็สร้างแต่คุณงามความดี แม้หมดชีวิต ก็อย่าทิ้งคุณงามความดี ".

 
กลับด้านบน 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th