หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   ภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   กระดานสนทนา
 
 
 
  
ตารางอบรมกรรมฐาน
รายการอบรมกรรมฐานและศาสนกิจที่ต้องปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๕๔
ของ พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณโณ ป.ธ.๙ ,ศน.บ.,MA.)
เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร และเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธรรมยุต)
วันที่
เดือน
รายการปฎิบัติศาสนกิจ
๒๔-๓๐ ม.ค. อบรมกรรมฐานหลักสูตรชั้นต้น ๗ วัน รุ่นที่ ๑๑๓ วัดโสมนัสวิหาร

๗-๑๓

ก.พ. อบรมกรรมฐานหลักสูตรชั้นต้น ๗ วัน รุ่นที่ ๓ วัดเจริญสมณกิจ(หลังศาล)อ.เมือง จ.ภูเก็ต
๑๗ ก.พ. บำเพ็ญกุศลวันมรณภาพ เจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต(จับ ฐิตธมฺมมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร ณ ตึก ๘๐ ปี
๑๘ ก.พ. วันมาฆบูชา มีการฟังธรรมในช่วเช้า ปฎิบัติธรรมในช่วงกลางวัน เวียนเทียนตอนเย็น และแสดงธรรมตลอดคืนยันรุ่ง
๒๑-๒๗ ก.พ. อบรมกรรมฐานหลักสูตรชั้นต้น ๗ วัน รุ่นที่ ๗ ณ วัดธรรมประดิษฐ์(ดอนคันตก) อ.สทิงพระ จ.สงขลา
๗-๑๓ มี.ค. อบรมกรรมฐานหลักสูตรชั้นต้น ๗ วัน รุ่นที่ ๔๙ ณ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
๑๕-๒๐ มี.ค. ไปไหว้พระในประเทศอินเดีย โดยเฉพาะไปทัศนศึกษาพระพุทธศาสนาในแคชเมียร์ ในปัจจุบัน
๒๑-๒๕ มี.ค. ตรวจบาลีสนามหลวงประจำปี
๑-๑๒ เม.ย. อบรมกรรมฐานหลักสูตร ๑๕ วัน แก่นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดเขาบรรจบ อ.มะขาม จ.จันทบุรี
๑๙-๒๓ เม.ย. ซ้อมสวดพระปาฏิโมกข์ สำหรับพระผู้ทรงปาฏิโมกข์ในเขตภาคการปกครอง ๑๔ จังหวัดของภาคใต้ทั้งหมด ณ วัดโสมนัสวิหาร
พ.ค. บำเพ็ญกุศลประจำปีอุทิศโยมบิดามารดา ที่บ้านดอนคัน ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา
๙-๑๕ พ.ค. อบรมกรรมฐานหลักสูตร ๗ วัน รุ่นที่ ๙ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
๑๗ พ.ค. วันวิสาขบูชา มีการปฎิบัติธรรมในช่วงกลางวัน เวียนเทียนและแสดงธรรมตลอดคืนยันรุ่ง
๒๓-๒๙ พ.ค. อบรมกรรมฐานหลักสูตรชั้นต้น ๗ วัน รุ่นที่ ๑๑๔ วัดโสมนัสวิหาร
๒๕ พ.ค. วันอัฏมีบูชา(ถวายพระเพลิงพระุพุทธสรีระ) มีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมและแสดงธรรมตลอดคืนยันรุ่ง
๒๔ มิ.ย. ทำบุญวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ ๗๕ ปี ที่วัดโสมนัสวิหาร

๑๕

ก.ค. วันอาสาฬหบูชา มีการแสดงธรรมตอนเช้า ปฏิบัติธรรมในช่วงกลางวัน เวียนเทียนและแสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ ตอนกลางคืน
๑๖ ก.ค. วันเข้าพรรษา
๑๘-๒๔ ก.ค. อบรมกรรมฐานหลักสูตรชั้นต้น ๗ วัน รุ่นที่ ๑๑๕ วัดโสมนัสวิหาร
๑-๗ ส.ค. อบรมกรรมฐานหลักสูตรชั้นต้น ๗ วัน รุ่นที่ ๕ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
๘-๑๔ ส.ค. อบรมกรรมฐานหลักสูตรชั้นต้น ๗ วัน รุ่นที่ ๖ ณ วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา
๑๙ ส.ค. ประชุมพระสังฆาธิการและพระนวกะ ภาค ๑๗ จ.ภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ระนอง(ธรรมยุต) ณ วัดราษฏร์โยธี อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
๒๐ ส.ค. ประชุมพระสังฆาธิการและพระนวกะ ภาค ๑๖ จ.นครศรีธรรมราช-สุราษฏร์ธานี(ธรรมยุต) ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช
๒๑ ส.ค. ประชุมพระสังฆาธิการและพระนวกะ ภาค ๑๘ จ.สงขลา-สตูล- จ.พัทลุง จ.ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส(ธรรมยุต) ณ วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา
๒๓ ส.ค. ประชุมพระสังฆาธิการและพระนวกะ ภาค ๑๖ จ.ชุมพร(ธรรมยุต) ณ วัดโพธิการาม อ.เมือง จ.ชุมพร
๓-๙ ต.ค. อบรมกรรมฐานหลักสูตรชั้นต้น ๗ วัน รุ่นที่ ๕๒ ณ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
๑๗-๒๓ ต.ค. อบรมกรรมฐานหลักสูตรชั้นต้น ๗ วัน รุ่นที่ ๑๑๖ วัดโสมนัสวิหาร
พ.ย. บำเพ็ญกุศลประจำปีอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส และพระเถรบูรพาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร ณ พระวิหารใหญ่
๑๔-๒๐ พ.ย. อบรมกรรมฐานหลักสูตร ๗ วัน รุ่นที่ ๙ ณ โรงแรมภูริมาศบีช แอนด์สปา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
๒๒ พ.ย. ไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ จ. นครปฐม
๑๕-๒๔ ธ.ค. อบรมกรรมฐานหลักสูตรก้าวหน้า ๑๐ วัน รุ่นที่ ๓๐ ณ วัดอนาลโยทิพยาราม อ.เมือง จ.พะเยา
   
ระเบียบการปฏิบัติตน และกำหนดการฝึอบรมประจำวัน
          วัดโสมนัสวิหารมีการฝึกอบรมกรรมฐาน ซึ่งดำเนินการอบรมตลอดรายการโดยพระธรรมวิสุทธิกวี เจ้าอาวาส เป็นระยะเวลา ๗ วัน ทั้งนี้หลักสูตรชั้นต้นจะฝึกในกรุงเทพฯ (ที่วัด)
โดยมาเช้ากลับเย็น เป็นเวลาประมาณ ๖-๗ ชั่วโมงต่อต่อวัน (๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.) เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่ไม่อาจจะทิ้งบ้านไปค้างคืนที่วัดได้ อย่างไรก็ดี ทางวัดก็มีที่พักค้างคืนให้จำนวนหนึ่ง

ผู้จะเข้าฝึกอบรมกรรมฐานในชั้นนี้ควรปฏิบัติดังนี้
๑)
ทำตนให้ว่างจากการทำงาน โดยทำธุระให้เสร็จก่อนหรือเลื่อนธุระให้พ้นช่วงจะอบรม เพื่อไม่ให้กังวล
๒)
ตั้งใจมาทุกวันให้ตรงเวลา อย่าขาดหรือมาสาย เพื่อไม่รบกวนผู้อื่นที่ปฏิบัติ
๓)
รับประทานอาหารเช้าแต่พอประมาณ
๔)
ทุกท่านต้องแต่งชุดขาวสุภาพ ไม่ควรใส่เสื้อยืด สำหรับสตรีห้ามนุ่งกระโปรงสั้นหรือกางเกง
๕)
ตั้งใจรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ ไม่คุยขณะปฏิบัติ สำรวมกาย วาจา ใจให้มาก
๖)
หากมีข้อสงสัยให้เรียนถามอาจารย์ได้ตลอดเวลา
๗)
ควรเตรียมตัวและใจให้พร้อมเพื่อเข้าฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง จริงจังตลอด ๗ วัน
๘)
ไม่ควรใช้นาฬิกาที่มีเสียงปลุกหรือบอกนาทีและชั่วโมง เพราะจะรบกวนผู้นั่งใกล้เคียง
๙)
สุภาพสตรี หากต้องการพักที่สำนักชีวัดโสมนัสวิหาร ก็ติดต่อได้ไม่เกิน ๕๐ คน โดยการบวชเนกขัมมะ ส่วนสุภาพบุรุษถ้าต้องการพักที่วัด ก็พักได้ไม่เกิน ๑๐ คน เพราะสถานที่มีจำกัด
๑๐)
ไม่ควรนำเด็กมาด้วยเพราะจะทำให้เป็นภาระ
 
กำหนดการฝึกอบรมประจำวัน
เวลา
กำหนดการ
๙.๐๐ - ๙.๒๐ น. บูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์และสมาทานศีล
๙.๒๐ - ๙.๕๐ น. บรรยายธรรม
๙.๕๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝึกจิตตภาวนา (นั่งสมาธิสลับการเดินจงกรม)
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (มีอาหารเลี้ยงโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งแบบธรรมดาและมังสวิรัติ)
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. บรรยายธรรม
๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ฝึกจิตตภาวนา (นั่งสมาธิสลับการเดินจงกรม) มีช่วงพักระยะเวลาประมาณ ๑๕ นาที และช่วงท้ายสุดมีการสวดอุทิศส่วนกุศลและแผ่เมตตาประจำวัน
 
ศาสนกิจที่ทำติดต่อกันรายเดือนหรือที่ต้องปฏิบัติตลอดปี ๒๕๕๓
๑.
อบรมกรรมฐานทุกวันพระตามปักษ์ เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.
๒.
พบศิษย์กรรมฐานรุ่นต่างๆ เดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อทบทวนและเพิ่มเติมการปฏิบัติทุกวันเสาร์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.ของทุกเดือน
แสดงธรรมในวันธรรมสวนะ(วันพระตามปักษ์)ในพระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร ทั้งภาคเช้า (๐๙.๓๐ น.) และภาคบ่าย (๑๕.๐๐ น.) รวม ๑๕ ครั้ง (ตามตารางแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะ ประจำปี ของวัดโสมฯ)
บรรยายธรรมและนำปฏิบัติกรรมฐานแก่อุบาสกอุบาสิกาและศิษย์กรรมฐาน ที่พระวิหารวัดโสมนัสวิหาร เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ทุกวันพระตามปักข์ตลอดพรรษา
สอนวิชากรรมฐานแก่พระภิกษุนักศึกษาชั้นปริญญาโท ที่บัญฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย
สอนวิชากรรมฐานแก่นักศึกษาฆราวาสชั้นปริญญาโท ที่บัณฑิตวิทยาลัย ภาคเรียนที่ ๒
อบรมสมาธิแก่แพทย์และพยาบาลที่โรงพยาบาลวชิระ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.ตลอดปี
อบรมสมาธิแก่นักเรียนโรงเรียนราชินี ชั้น ม.๑-๓ รวม ๒๑ ห้องเรียน อาทิตย์ละ ๓ วัน ทั้ง ๒ ภาคการเรียน
 
ทบทวนกรรมฐานทุกวันพระตามปักขคณนา และทุกวันเสาร์ที่ ๑ และ ๓ ของทุกเดือน
จึงขอแจ้งให้คณะศิษย์และท่านผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน
พระสาสนโสภณ
๑ มกราคม ๒๕๕๔

หมายเหตุ
           ใน ๒ รายการสุดท้าย ในปัจจุบัน มักจะมอบให้พระที่เป็นศิษย์ไปสอนแทน จะไปให้การอบรมบ้างในบางครั้งเท่านั้น เพราะเวลาไม่มี กำหนดการบางเดือนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง ตามความเหมาะสมแต่โดยมากแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 
การสมัครเข้ารับการอบรมอบรมกรรมฐาน
สมัครได้ที่วัดโสมนัสวิหาร ก่อนการอบรม ๑๕ วัน
จำนวนผู้เข้าอบรมที่รับสมัคร รุ่นละไม่เกิน ๒๕๐ คน ไม่รับผู้ที่อายุต่ำกว่า ๑๔ ปี
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร กรุณาติดต่อที่

๑)
กุฏิพระสาสนโสภณ ข้างพระอุโบสถ โทร. ๐๒-๒๘๑-๗๙๔๔ โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๖๐๔๒
๒)
สำนักชี วัดโสมนัสวิหาร โทร. ๐๒-๒๘๑-๓๐๒๔
กำหนดการในบางเดือนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง แต่โดยมากจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 
พระวิหารใหญ่(สถานที่อบรม)
พระวิหารใหญ่ภายใน
พระวิหารใหญ่ภายใน
พระิวิหารใหญ่ภายใน
พระวิหารคต
พระวิหารคต
ดาวน์โหลดใบสมัครอบรมกรรมฐานได้ที่นี่
 
กรอกข้อมูลแล้วกรุณาส่งแฟกซ์มาที่เบอร์ (๐๒)๒๘๒-๖๐๔๒
แล้วโทรมาสอบถามข้อมูลที่เบอร์ (๐๒)๒๘๑-๗๙๔๔ (คุณต้อย)
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th