หน้าแรก
English Version
  ประวัติวัด
  แผนที่ตั้งวัด
  แผนที่ภายในวัด
  ถาวรวัตถ
  ภาพจิตรกรรม
  ลำดับเจ้าอาวาส
  จำนวนพระสงฆ์
  วันสำคัญทางศาสนา
  ตารางแสดงธรรม
  ร.ร.พระปริยัติธรรม
  ร.ร.พุทธศาสนวันอาทิตย์
  โคลงสุภาษิต
  หนังสือธรรมะ
  ศาสนกิจของเจ้าอาวาส
 
 
 
  
พระเจดีย์
พระเจดีย์องค์ใหญ่
พระเจดีย์องค์เล็ก (เจดีย์มอญ)
 
     พระเจดีย์วัดโสมนัสวิหาร เป็นพระเจดีย์สีทอง สูงสง่าน่าชมมากแห่งหนึ่ง บางวัด มีพระเจดีย์ก็จริง แต่ก็สร้างปะปน กับสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ คือ มีสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ บดบังอยู่ ทำให้ไม่สูงเด่น และไม่สง่า บรรดาพระเจดีย์ ในกรุงเทพมหานคร เว้นพระเจดีย์ภูเขาทอง วัดสระเกศแล้ว พระเจดีย์วัดโสมนัสวิหาร ใหญ่และสูงเด่นที่สุด คือ สูง ๒๗ วา ๓ ศอก เท่ากับ ๕๕ เมตร ส่วนกว้าง โดยรอบฐาน ๘๐ เมตร.
 
      เมื่อชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว เดินผ่านมา เห็นยอดพระเจดีย์ วัดโสมนัสวิหารแล้ว ก็อดไม่ได้ที่จะ เดินแวะเข้ามาชม. เราจะพบชาวต่างประเทศ เดินทางเข้ามาชม วัดโสมนัสวิหารทุกวัน ทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์พระเจดีย์นั้น สง่างาม ปิดด้วยกระเบื้องโมเสสสีทอง มองดูเหมือนสุวรรณเจดีย์ (เจดีย์ทอง) ทำให้เกิดศรัทธาปสาทะ แก่ผู้พบเห็นโดยทั่วไป. แม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เมื่อพระองค์เสด็จไปต่างประเทศ หรือเสด็จกลับจากต่างประเทศ พอเครื่องบินบินผ่านนครหลวง ทรงทอดพระเนตรเห็นพระเจดีย์ ของวัดวาอารามต่าง ๆ พระองค์ก็ทรงรู้สึก ประทับพระราชหฤทัย. ดังกระแสพระพระดำรัส ที่ตรัสเมื่อพระองค์ เสด็จมาพระราชทานผ้าพระกฐิน ที่วัดโสมนัสวิหาร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ตอนหนึ่งว่า “เมื่อเดินทาง เข้ามาในประเทศไทย เห็นยอดพระเจดีย์ ทำให้รู้สึกชื่นใจ สบายใจ” นี้คือลักษณะของชาวไทยทุกคน ผู้ทีู่้ยึดมั่น ในพระพุทธศาสนา.
 
                   พระเจดีย์วัดโสมนัสวิหารมีอยู่ ๒ องค์ คือ

         ๑. พระเจดีย์องค์ใหญ่ อันเป็นพระเจดีย์ แบบลังกาวงศ์ ซึ่งมีพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุอยู่ภายใน.
         ๒. พระเจดีย์องค์เล็ก ในเขตคณะ ๒ เป็นพระเจดีย์ แบบลอมฟาง มีลักษณะเช่นเดียวกับ ปรินิพพานสถูป ในประเทศอินเดีย อันเป็นลักษณะ ของพระเจดีย์ยุคแรก ในพระพุทธศาสนา แต่ทางวัดโสมนัสวิหาร เรียกพระเจดีย์องค์นี้ว่า “เจดีย์มอญ” ที่เรียกเช่นนี้ อาจจะเป็นได้ว่า เจดีย์ประเภทนี้ สร้างกันโดยมาก ในประเทศมอญ กล่าวกันว่า พระเจดีย์ประเภทนี้ มีอยู่ ๒ แห่ง เท่านั้น ในประเทศไทย คือ ที่วัดโสมนัสวิหารนี้องค์หนึ่ง และที่วัดกันมาตุยาราม ในกรุงเทพ ฯ อีกองค์หนึ่ง. ฉะนั้น พระเจดีย์ประเภทนี้ จึงชื่อว่าเป็นพระเจดีย์ ที่หาดูได้ยาก ในประเทศไทย เพราะมีอยู่ ๒ องค์เท่านั้น จึงควรรักษาไว้ ให้คงอยู่ในสภาพเดิมต่อไป.

อ่าน ประวัติการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

หน้ารวม l พระเจดีย์ l พระวิหาร l พระอุโบสถ

ตุ๊กตาศิลา l หอระฆังและหอกลอง

จากหนังสือของดีวัดโสมนัสวิหาร พระศรีสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th