พระนางโสมนัสวัฒนาวดี
ประวัิติวัดโสมนัสวิหาร
อุดมมงคล ๓๘
โทษของกาม
วัดโสมนัสวิหาร(มุมสูง)
การศึกษานักธรรม
พระไตรปิฎก
ทำคลอด
ผ่าศพ