พุทธประวัติ
พระนางโสมนัสวัฒนาวดี
ประวัิติวัดโสมนัสวิหาร
การศึกษานักธรรม
พระไตรปิฎก
ทำคลอด
ผ่าศพ